Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 1 maart 2013

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rijkshuisvesting en rijksvastgoed

De Voorzitter: dhr. Albert de Vries wenst zijn motie op stuk nr. 108 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Schouw/Van Toorenburg over de werkgelegenheidseffecten van locatiebesluiten

– de motie-Schouw/Van Toorenburg over geen onomkeerbare besluiten nemen

– de gewijzigde motie-Albert de Vries c.s. over voorkomen dat sommige provincies onevenredig worden getroffen

– de motie-Albert de Vries over een transformatieplan voor leegstaand vastgoed

– de motie-Van Toorenburg over eventuele compenserende maatregelen

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

33 112 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Dijkhoff/Marcouch (13)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Dijkhoff/Marcouch (15,I)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Dijkhoff/Marcouch (15,II)

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III

– amendement Berndsen-Jansen/Kooiman (12)(invoegen artikel IIIA)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012

– de motie-Helder over preventief fouilleren in drugsoverlastgebieden

– de motie-Helder/De Graaf over aanwijzen van perrons van de NS als veiligheidsrisicogebied

– de motie-Kooiman over beschikbaar komen van landelijke cijfers

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Herziening LGO-besluit

– de motie-Fritsma over geen bemoeienis van de EU met landen en gebieden overzee

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese Top van 7 en 8 februari 2013

– de motie-Omtzigt c.s. over geen geheime stemming over de Europese meerjarenbegroting

– de motie-Omtzigt over transparantie over de besteding van Europese gelden

– de motie-Pechtold over investeren van onbesteed geld in kennis en innovatie

– de motie-Pechtold c.s. over verhoging van het budget voor de Digitale Agenda

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Digitale markt

– de motie-Gesthuizen/Verhoeven over keuzevrijheid bij aanbieders met een dominante positie

– de motie-Gesthuizen/Verhoeven over expliciete toestemming voor tracking cookies

– de motie-Oosenbrug/De Liefde over bewuste gebruikerstoestemming voor cookies die volgen of profileren

– de motie-Verhoeven/Gesthuizen over het aan de Kamer voorleggen van het ontwerp van de AMvB

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het terugbrengen van de Benelux trein naar Brussel

– de motie-Van Tongeren/De Rouwe over het onderzoek van de Algemene Rekenkamer

– de motie-Van Tongeren c.s. over het opvoeren van de frequentie van het aantal treinverbindingen

– de motie-De Rouwe c.s. over handhaving van de verplichtingen van de concessiehouder

– de motie-Bashir over het aanschaffen van andere treinen

– de motie-Bashir/Van Veldhoven over het hanteren van de gangbare eisen en cijfers

– de motie-Bashir over doortrekken van de intercitydienst naar Amsterdam

– de motie-Dik-Faber c.s. over een kans voor de tijdelijke intercity Den Haag-Brussel

– de motie-Dik-Faber c.s. over het zo spoedig mogelijk opstarten van de verbinding Breda-Noorderkempen-Antwerpen

– de motie-Veldhoven c.s. over een voorstel voor een maximaal versterkte tijdelijke oplossing

– de motie-De Boer/Hoogland over uitsluitsel over de technische haalbaarheid van de Fyra

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eurodac

– de motie-Schouw over adviezen over het Eurodac-voorstel

– de motie-Schouw over evaluatie van het Eurodac-voorstel

– de motie-Schouw over de bewaartermijnen in de Eurodac-verordening

– de motie-Gesthuizen over het raadplegen van Eurodac

– de motie-Gesthuizen over de voorwaarde dat Eurodac geen verkapt opsporingssysteem mag worden

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

– de motie-Schouw over het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures

– de motie-Gesthuizen over onderzoek naar de dood van een Servische asielzoeker

– de motie-Fritsma over fraude in de vorm van schijnrelaties

12. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

33 341 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Kooiman (10)

Indien 10 verworpen:

– amendement Kooiman (9)

– onderdeel H

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

– de motie-Kooiman over de naleving van de regels omtrent de leeftijdsgrens

– de motie-Kooiman over een kinderpsycholoog

– de motie-Bergkamp/Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet

– de motie-Dik-Faber c.s. over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013

14. Debat over het beleid van het kabinet als het gaat om loonontwikkeling, de aanpak van de economische crisis en de sterk oplopende werkloosheid met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

15. Debat over de Staat van de Europese Unie met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

8

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

6

minuten

ChristenUnie, Groenlinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

4

minuten

16. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. VAO Contouren overbruggingsmaatregelen AOW (AO d.d. 14/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 6/2) met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. VAO Integratie-onderwerpen (AO d.d. 27/2) met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. VAO Integriteit in het openbaar bestuur (AO d.d. 13/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VSO IGZ-rapport «Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

23. Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies

24. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (re- en dupliek)

25. Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

26. Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

27. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181)

28. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio’s in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling

29. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

30. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten)

Langetermijnagenda

12, 13 en 14 maart (week 11)

– VAO Zee- en binnenvaart (AO d.d. 6/2)

– VAO Hoofdlijnenbrief studiefinanciering/sociaal leenstelsel (AO d.d. 28/2)

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie)

33 309 (Implementatie van een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

32 439 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 436 (Wijziging van de Leegstandwet i.v.m. de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen)

33 462 (Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken i.v.m. een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

33 363 (Goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds)

19, 20 en 21 maart (week 12)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 465 (Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

2. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin, minister BZK)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

5. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

6. Debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg (Leijten) (debat in januari)

7. Debat over het bericht dat neuroloog Jansen Steur in Duitsland werkte, ondanks de belofte dat hij nooit meer werkzaam zou zijn als arts en het feit dat hij zich uitgeschreven heeft uit het register (Bruins Slot) (minister VWS)

8. Debat over de Europese miljardensteun aan de Egyptische moslimbroederschapsregering (Van Klaveren) (minister BuZa)

9. Debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

10. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

11. Debat over het bericht «Overheden eens over bezuinigingen» (Van Hijum) (minister Fin, minister BZK)

12. Debat over de Regeling langdurig verblijvende kinderen (19637, nr. 1597) (staatssecretaris V&J)

13. Debat over de onverwacht grote nadelige neveneffecten van de Wet Uniformering Loonbegrip voor diverse doelgroepen zoals gepensioneerden en militairen (Van Vliet) (staatssecretaris Fin)

14. Debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ (Leijten) (staatssecretaris VWS)

15. Debat over het toenemend aantal huisuitzettingen vanwege de economische crisis (Monasch) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder) (staatssecretaris V&J)

17. Debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

18. Debat over het bericht dat ruim 380 voetbalwedstrijden zijn besmet met omkoping (Bruins Slot) (minister VWS en V&J)

1. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

2. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

3. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

4. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

6. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

7. Dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd (Van Klaveren) (minister W&R, minister BZK, minister SZW) (na ontvangst van een brief)

8. Dertigledendebat over uitspraken van het EHRM die nationale wetgeving doorkruisen (Helder) (staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

10. Dertigledendebat over de besteding van Wmo-gelden, naar aanleiding van het bericht dat Wmo-geld ingezet wordt om groen te herstellen (Agema) (staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over «het Marokkanenprobleem» (Van Klaveren) (minister SZW) (voorafgaand door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht «Pensioen lager door belastingen» (Van Vliet) (staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over het beleid inzake christenvervolging in het buitenland n.a.v. de Wereldvervolgingsindex 2013 van Open Doors (Van Roon) (minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de desastreuze gevolgen van de huurverhogingen (Fritsma) (minister W&R)

15. Dertigledendebat over de misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

16. Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht «Politie grijpt in na project X Haren (Bontes) (minister V&J)

18. Dertigledendebat over het voorstel van de directeur van omroep Max om de omroepbijdrage te defiscaliseren en vervolgens een vrijwillig kijk- en luistergeld te herintroduceren (Heerma) (staatssecretaris OCW) (voorafgegaan door een brief)

19. Dertigledendebat over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

20. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

21. Dertigledendebat over de maatschappelijke effecten van afschaffing van de ov-studentenkaart (Bashir) (staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

23. Dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

24. Dertigledendebat over het bericht «Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord» (Van Klaveren) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

25. Dertigledendebat over een opleidingsstop bij de politieacademie (Bontes) (minister V&J)

26. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

27. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder) (minister V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 11 maart van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

Maandag 8 april van 10.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota: «Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer» (33 177)

Maandag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014