29 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de compacte overheid,

te weten:

  • - de motie-Hachchi over een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren (31490, nr. 56);

  • - de motie-Hachchi/Heijnen over niet langer gebonden zijn aan een departement (31490, nr. 57);

  • - de motie-Koopmans/Heijnen over de rijksbrede infrastructuur (31490, nr. 58).

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Hachchi/Heijnen (31490, nr. 57) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijkstraineeprogramma een belangrijk instrument is om jonge getalenteerde mensen voor de rijksdienst te werven;

overwegende dat ondanks de huidige regelgeving rijkstrainees na afronding van hun traineeship in de praktijk alleen door het moederdepartement als interne kandidaat worden behandeld;

overwegende dat het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst geschoeid is op de gedachte dat toe wordt gewerkt naar één rijksdienst;

verzoekt de regering, in dat kader zorg te dragen dat rijkstrainees zowel in formele als materiële zin na hun traineeship bij de gehele rijksdienst als interne kandidaat worden behandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59 (31490).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Hachchi (31490, nr. 56).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hachchi/Heijnen (31490, nr. 59).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Heijnen (31490, nr. 58).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven