31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN KOOPMANS

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer eind 2010 per motie (32500-VII, nr. 31) heeft uitgesproken dat de regering in het sociaal flankerend beleid dient zorg te dragen voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren;

overwegende, dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven, deze motie uit te voeren door het afstappen van het zogenaamde «last in, first out»-principe aan de orde te stellen in het overleg met de vakbonden;

voorts overwegende, dat momenteel jonge ambtenaren onder het vigerend kader relatief sneller in aanmerking komen om hun baan bij de rijksoverheid te verliezen en aanpassing daarvan derhalve urgentie heeft;

verzoekt de regering meer prioriteit te geven aan het bewerkstelligen van een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Koopmans

Naar boven