41 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het te sluiten bestuursakkoord met de VNG,

te weten:

  • - de motie-Leijten over opschorten van de afspraken met betrekking tot de zorg (32756, nr. 1).

(Zie vergadering van heden.)

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven