35 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over uitbetaling toeslagrechten,

te weten:

(Zie vergadering van heden.)

Devoorzitter:

De motie-Jacobi/Wolbert (21501-32, nr. 481) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de langdurige problemen bij de Dienst Regelingen te Assen;

overwegende dat de door de staatssecretaris van ELI benoemde adviseur de afgelopen vijf jaar lid is geweest van de Adviesraad van dezelfde Dienst Regelingen;

van mening dat deze adviseur in de volle breedte zijn oordeel moet geven over het functioneren van de Dienst Regelingen en met voorstellen moet komen voor verbeteringen en dat hierbij objectiviteit en onafhankelijkheid belangrijke voorwaarden zijn;

verzoekt de regering, deze benoeming ongedaan te maken en een transparante en zorgvuldige procedure op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 482 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (21501-32, nr. 480).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Wolbert (21501-32, nr. 482).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven