19 Spoor

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 april 2011 over het spoor.

Devoorzitter:

Ik hoop echt dat in dit VAO niet zoveel moties worden ingediend.

De heerSlob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien drie moties in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS voornemens is, per 1 augustus 2011 nieuwe abonnementsvormen te introduceren met korting of vrij reizen in de daluren of de weekenden en dat deze abonnementsvormen gericht zijn op het ontlasten van de spits;

constaterende dat daarbij onder andere een dalkorting wordt geïntroduceerd voor reizen die beginnen voor 6.30 uur 's ochtends;

overwegende dat in de vroege ochtend na 6.30 uur er nog veel ruimte is in de treinen;

verzoekt de regering, als opdrachtgever van NS in gesprek te gaan met NS over de mogelijkheid, de dalkorting in de vroege ochtend te verlengen om zo te stimuleren dat forenzen voor de spits uit reizen en de spitsdrukte beter te spreiden en de Kamer hierover uiterlijk 1 augustus 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (32404).

De heerSlob (ChristenUnie):

Een hoofdpunt in het algemeen overleg was de Flevolijn.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een besluit aangaande de verdubbeling van de Flevolijn tot eind 2012 is uitgesteld;

overwegende dat de treincapaciteit op dit traject onvoldoende is en benuttingsmaatregelen op korte termijn mogelijk geen uitkomst bieden;

overwegende dat het onwenselijk is dat intercityreizigers uit het Noorden richting de Randstad dienen over te stappen op station Weesp zoals in variant C;

constaterende dat variant E' de meest toekomstvaste en robuuste variant is, die voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau en dat deze variant valt binnen het toegewezen budget;

verzoekt de regering om het ontwerp-Tracébesluit voor variant E' verder uit te werken, zodat er in 2012, zonder vertraging, kan worden besloten tot uitvoering van E' en het volledige budget gereserveerd te houden voor OV-SAAL middellange termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Monasch, Van Gent en Bashir. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (32404).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de haalbaarheid van kort volgen een cruciale factor is bij de keuze van de variant voor OV-SAAL middellange termijn;

overwegende dat kort volgen nog nergens in Nederland wordt toegepast en dat er zowel binnen de spoorsector als daarbuiten twijfels zijn over de betrouwbaarheid en veiligheid van kort volgen;

overwegende dat de Kamer in de met algemene stemmen aangenomen motie-Anker (31200-XII, nr. 61) de regering heeft gevraagd, erop toe te zien dat bij de inzet van benuttingsmaatregelen de kwaliteit van het treinproduct zo veel mogelijk wordt gewaarborgd;

overwegende dat de vigerende Kadernota Railveiligheid minimaal handhaving van het veiligheidsniveau als beleidsuitgangspunt stelt;

verzoekt de regering, een onafhankelijke second opinion uit te laten voeren naar kort volgen op de OV-SAAL corridor met betrekking tot:

  • - reistijd;

  • - reistijdbetrouwbaarheid en olievlekwerking;

  • - hersteltijd na verstoringen;

  • - handhaving veiligheidsniveau,

en de Kamer hierover uiterlijk voorjaar 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Van Gent. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (32404).

MevrouwVan Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik dien twee moties over deze kwestie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS voornemens is, diverse nieuwe abonnementsvormen te introduceren en de huidige voordeelurenkaart uit het assortiment te halen;

overwegende dat het aantal houders van een voordeelurenkaart dat na een jaar blijft vasthouden aan het bestaande abonnement, een goede graadmeter is voor het aantal nieuwe klanten dat graag ook een voordeelurenkaart gekocht had;

verzoekt de minister, de Kamer uiterlijk op 1 september 2012 te informeren over hoeveel houders van de voordeelurenkaart hun abonnement hebben behouden en hoeveel er kozen voor een ander abonnement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gent. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (32404).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ProRail op 14 mei wil beginnen met de sloop van station Emmen Bargeres;

constaterende dat de keus van de regio om station Bargeres niet meer te bedienen nog iets anders is dan de daadwerkelijke sloop van een station;

constaterende dat de minister van Infrastructuur en Mobiliteit weliswaar niet over de bediening van dit station gaat, maar wel over de sloop;

overwegende dat dit station niemand in de weg staat en sloop dus een verspilling van belastinggeld is;

overwegende dat de minister de Kamer nog onderzoek van derden heeft toegezegd over de vervoerswaarde van het bedienen van zowel station Bargeres als Emmen Zuid;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat ProRail station Emmen Bargeres nu niet sloopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gent. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (32404).

De heerDe Jong (PVV):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS voornemens is om zo snel mogelijk alle papieren abonnementen en treinkaartjes af te schaffen;

overwegende dat deze regering de reiziger centraal stelt;

verzoekt de regering om alle papieren abonnementen en treinkaartjes te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Jong. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (32404).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS heeft toegezegd, veel minder poortjes te plaatsen dan was voorzien;

constaterende dat diverse gemeenten bezwaar maken tegen het plaatsen van poortjes op de stations;

constaterende dat de NS heeft toegezegd, de poortjes bij drukte open te zetten omdat dit een gevaar vormt voor de doorstroming;

overwegende dat het veiligheidsaspect daardoor sterk vermindert;

overwegende dat het plaatsen van poortjes nog vele miljoenen gaat kosten;

verzoekt de regering om de NS niet langer te verplichten om poortjes te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Jong. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (32404).

De heerHaverkamp (CDA):

Voorzitter. Mede namens collega Aptroot mag ik de volgende twee moties indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om naast de eerder geplande capaciteitsuitbreiding op spoorcorridor Schiphol-Amsterdam-Almere ook alternatieven te ontwikkelen waardoor voor minder geld meer capaciteit beschikbaar komt;

overwegende dat de Tijdelijke Commissie Infrastructuur, de commissie-Duivesteijn, heeft geadviseerd om geen "tunnelvisie" te laten ontstaan en zo lang mogelijk na te blijven denken over alternatieven;

overwegende dat er afspraken gemaakt zijn met de provincies Noord-Holland en Flevoland en de steden Amsterdam en Almere over de capaciteit op deze corridor en het tijdpad waarin deze capaciteit gerealiseerd wordt en dat verdere vertraging voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de regio om datgene te doen wat noodzakelijk is om vertraging in besluitvorming en uitvoering te voorkomen, waarbij gedacht kan worden om de varianten C en E' (bij voorkeur) in een OTB uit te werken en de Kamer voor 1 juni te informeren over de resultaten van dit overleg en aan te geven waarom er wel/niet gekozen wordt om het OTB op dit moment uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Haverkamp en Aptroot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (32404).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de huidige plannen "niets" gedaan wordt met de Vechtbrug voor wat betreft het spoorverkeer;

constaterende dat er voor het autoverkeer gekozen zal worden voor een aquaduct;

overwegende dat het risico bestaat dat de Vechtbrug bij Weesp een zwakke schakel in de oost-west-spoorverbinding blijft;

overwegende dat er ook oog moet zijn voor de bevaarbaarheid van de Vecht, anders dan met alleen sloepen;

verzoekt de regering om onverkort vast te blijven houden aan de eerder gemaakte afspraken rondom de capaciteit en de tijdslijn waarop deze capaciteit beschikbaar wordt en de Kamer bij de definitieve besluitvorming ook in kennis te stellen van de situatie rondom de Vechtbrug in Weesp wat betreft capaciteit, beschikbaarheid en effecten op bevaarbaarheid van de Vecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Haverkamp en Aptroot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47 (32404).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Devoorzitter:

De minister zal met mijn instemming een heel beknopt oordeel geven over de moties.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. In de motie op stuk nr. 39 vraagt de heer Slob of er na 6.30 uur nog extra dalkorting kan worden geïntroduceerd. Ik ontraad de Kamer het aannemen van deze motie. De spits begint echt om 6.30 uur. Die vaststelling is gebaseerd op onderzoek. Dieper zal ik er op dit moment niet op ingaan.

De motie-Slob c.s. op stuk nr. 40 gaat over de verdubbeling van de Flevolijn, over het ontwerptracébesluit voor variant E en het volledig budget. Het volledig budget heb ik al toegezegd tijdens het AO. Over het ontwerptracébesluit heb ik gezegd dat er, als er een besluit is, genoeg tijd is om het ook werkelijk te realiseren. Het zou dus dubbel werk zijn als wij het ontwerptracébesluit nu al verder zouden uitwerken. Er zal dus geen sprake zijn van vertraging. Daarom ontraad ik de Kamer het aannemen van deze motie.

De heerSlob (ChristenUnie):

De minister heeft het over variant E, maar dit gaat over variant E'. Ik heb zelf deze fout ook gemaakt. Dat accent leidt tot een wereld van verschil. Daarom is deze toevoeging belangrijk voor het verslag.

Devoorzitter:

E'. Ik weet niet waar het over gaat, maar het klinkt verstandig.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Ja, het gaat over E'. In de motie staat het goed.

De motie-Slob/Van Gent op stuk nr. 41 gaat over een onafhankelijke second opinion met daarin een aantal specifieke onderwerpen. Ik ontraad de Kamer het aannemen van deze motie. Kort volgen is beter benutten. Onafhankelijke partijen kijken mee. Het traject moet bij de sector blijven liggen. Daarbij worden ook onafhankelijke partijen betrokken. Dat gaan wij niet zelf nog eens overdoen.

De motie-Van Gent op stuk nr. 43 gaat over station Emmen Bargeres. Ik heb begrepen dat er voorlopig niet wordt gesloopt. Dat is waar in de motie om wordt gevraagd. Ik zal de Kamer nader informeren als er wel sloopplannen zijn. In de motie wordt immers gevraagd om voorlopig niet te slopen. Het lijkt mij goed als de regio een definitieve uitspraak doet over wat men wel met het station wil doen.

Devoorzitter:

Wat is het oordeel van de minister over de motie?

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Ik laat het oordeel erover aan de Kamer over.

Mevrouw Van Gent heeft een motie ingediend op stuk nr. 42 waarin zij de regering verzoekt de Kamer te laten weten hoeveel houders van de voordeelurenkaart hun abonnement hebben behouden en hoeveel er kozen voor een ander abonnement. Dat kan ik doen. Ik laat het oordeel over de motie over aan de Kamer.

MevrouwVan Gent (GroenLinks):

Kan ik de absolute garantie krijgen dat het station Emmen Bargeres niet wordt gesloopt vanaf 14 mei? Ik heb namelijk echt andere informatie gekregen dan ik nu van de minister hoor. Kan de minister garanderen dat er pas wordt gesloopt nadat de Kamer en de minister hierover hebben kunnen oordelen? Als de minister mij dat kan garanderen, dan wil ik de motie wel aanhouden.

Devoorzitter:

Volgens mij is het dan efficiënter om de motie gewoon in stemming te brengen.

MevrouwVan Gent (GroenLinks):

Ja, voorzitter, maar dan bestaat het risico – het zijn rare tijden – dat zij wordt afgestemd.

Devoorzitter:

Ik snap het.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Volgens de informatie die ik nu heb, op deze late avond, gaat men op dit moment niet slopen. Ik wil de Kamer nader informeren als men wel wil gaan slopen. Ik heb ook gezegd dat er uiteraard wel op een bepaald moment een besluit moet worden genomen. Wij gaan niet voor eeuwig een station laten staan dat niet wordt gebruikt zoals het zou moeten worden gebruikt. Mij is niet bekend dat vanaf 14 mei zou worden gesloopt. Mocht dat anders zijn en mocht ProRail op dit moment wel het plan hebben om op 14 mei te beginnen met de sloop, dan laat ik dat onmiddellijk weten aan de Kamer. Dan kunnen wij daarover met elkaar debatteren.

Devoorzitter:

Mevrouw Van Gent houdt haar motie aan?

MevrouwVan Gent (GroenLinks):

Ik houd de motie aan en hoop natuurlijk dat er niet gesloopt wordt voordat het meireces voorbij is. Anders moet ik de Kamer straks nog terugroepen.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Dat kan toch heel goed?

Devoorzitter:

De minister heeft humor. Dat waarderen we.

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (32404, nr. 43) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Motie op stuk nr. 44 is van de heer De Jong, die alle papieren abonnementen en treinkaartjes wil behouden. De heer de Jong is daar heel consistent in. Ik waardeer dat in hem, maar ik ontraad zijn motie om de vele redenen die al in eerdere debatten aan de orde zijn geweest.

De heer De Jong vraagt in motie op stuk nr. 45 om de NS niet langer te verplichten om poortjes te plaatsen. Ook hierin is de PVV-fractie heel consistent. Een andere woordvoerder van deze fractie heeft dit in het AO ook naar voren gebracht. Ik ontraad deze motie omdat de poortjes van belang zijn voor de veiligheid en om het systeem sluitend te krijgen.

De motie-Haverkamp/Aptroot op stuk nr. 46 gaat over de capaciteitsuitbreiding op spoorcorridor Schiphol-Amsterdam-Almere. De indieners vragen de regering om in overleg te treden met de regio. Ik zie deze motie als ondersteuning van ons beleid, inclusief de interpretatie die in de motie staat.

De motie-Haverkamp/Aptroot op stuk nr. 47 gaat over de Vechtbrug. Ik zie deze motie als ondersteuning van ons beleid en wil het daarbij laten.

De beraadslaging wordt gesloten.

Devoorzitter:

Ik dank de minister voor haar antwoorden. Ik begrijp dat het laat is en dat het lang duurt, maar we gaan meteen door met het laatste VAO.

Naar boven