23 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de besteding van Europese ontwikkelingsgelden,

te weten:

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Dijkhoff (21501-04, nr. 129) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Unie de kansen om meerwaarde te creëren op ontwikkelingssamenwerking niet benut;

constaterende dat de Europese Unie niet als 28ste donor zou moeten optreden en transparanter, effectiever en efficiënter moet opereren;

constaterende dat het Nederlandse belastinggeld bestemd voor Ontwikkelingssamenwerking daardoor niet optimaal benut wordt;

verzoekt de regering, binnen de Europese Unie afspraken te maken over verbetering van het Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en zolang significante verbetering niet zichtbaar is terughoudend te zijn met nieuwe Nederlandse bijdragen aan alle vormen van ontwikkelingssamenwerking via de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 130 (21501-04).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Driessen (21501-04, nr. 125).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Driessen (21501-04, nr. 126).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Irrgang (21501-04, nr. 127).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkhoff (21501-04, nr. 130).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven