13 Strippenkaart Zuid-Holland

Aan de orde is het spoeddebat over het verdwijnen van de strippenkaart in Zuid-Holland.

Devoorzitter:

Ik wil met de leden afspreken dat wij terughoudend zijn met interrupties en dat wij verder naar bevind van zaken handelen. Ik leg de discipline graag vooral bij uzelf neer.

De heerDe Jong (PVV):

Voorzitter. Dat de minister en mijn fractie over de problematiek rondom de ov-chipkaart fundamenteel van mening verschillen, is mij inmiddels wel duidelijk. Ik kan echter niet lijdzaam toezien hoe de minister zichzelf in de problemen werkt door, ondanks alle nieuwe bevindingen rondom de ov-chipkaart, deze ten koste van de reiziger toch verplicht door te drukken en de vertrouwde en geliefde strippenkaart zo snel mogelijk af te schaffen, zoals zij per 19 mei in Zuid-Holland wil doen.

Dat is een zeer discutabele beslissing, temeer omdat afgelopen week in een onafhankelijk onderzoek door professor Van der Zwan in opdracht van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland bekend werd gemaakt dat de commissie-Kist onderzoek moest doen naar een kostenneutrale overgang, maar dat dit puur bedoeld was om zand in de ogen te strooien van politiek Den Haag – en met succes – en dat van de kostenneutrale onderbouwing helemaal niets deugt. Dit wordt aangevuld met de recente praktijkonderzoeken van Dagblad van het Noorden en ROVER waaruit blijkt dat het in Zuid-Holland voor de reiziger 2,4 mln. duurder wordt, wanneer deze alleen nog maar kan reizen met de ov-chipkaart.

Het zou toch allemaal glashelder moeten zijn? De reiziger wordt in de praktijk wel degelijk besodemieterd door de verplichte invoering van de fraudegevoelige en peperdure ov-chipkaart. Dat is voor de PVV onacceptabel. Dat zou de minister in ieder geval ter harte moeten nemen. Laten wij alsjeblieft stoppen met de verplichte invoering van de ov-chipkaart.

Ik vraag de minister ook om de regie over de ov-chipkaart stevig in handen te nemen, met alle betrokken partijen om de tafel te gaan zitten en met de vuist op tafel te slaan om deze kostenstijging tegen te gaan. Ondertussen moet de strippenkaart in het belang van de reiziger natuurlijk worden behouden. Graag krijg ik hierop een reactie van de minister.

Het kan toch niet zo zijn dat TLS een vrijbrief krijgt om tot 2017 op kosten van de Staat voor miljoenen maar wat te blijven aanmodderen bij de ontwikkeling van de chipkaart? Is de minister bereid een marktonderzoek te doen naar andere bedrijven dan TLS om te bekijken welke oplossingsrichting wij moeten bewandelen? In de huidige constructie wordt TLS geenszins geprikkeld om actief te zoeken naar een oplossing. Zolang de chipkaart niet functioneert, kan TLS een eindeloze stroom miljoenen ontvangen vanuit het Rijk.

Het is nog niet te laat. Als de Kamer van mening is dat de strippenkaart niet moet worden afgeschaft, kan zij dat vandaag beslissen. In het belang van de reiziger reken ik dan ook op steun van de Kamer.

De heerBashir (SP):

Ik hoor grote woorden van de heer De Jong, namelijk dat het onacceptabel is voor de PVV-fractie dat de strippenkaart wordt afgeschaft. Wij hebben hier recentelijk een debat gehad over de strippenkaart en de ov-chipkaart. Ik heb moties ingediend en de heer De Jong heeft moties ingediend, maar ze zijn allemaal verworpen. Wat gaat de heer De Jong, als gedoogpartner van deze minister, nu doen om haar te dwingen de strippenkaart niet af te schaffen?

De heerDe Jong (PVV):

Wij hebben de afgelopen weken inderdaad de discussie over de strippenkaart en de ov-chipkaart gevoerd. Wij hebben ook herhaaldelijk aan de minister gevraagd om goed te luisteren en in het belang van de reiziger haar beslissingen te nemen. Als wij teruggaan in de tijd en kijken naar de ov-chipkaart, zien wij dat er afspraken zijn gemaakt. Een van de afspraken was dat de overgang van de strippenkaart naar de ov-chipkaart niet duurder zou uitpakken voor de reiziger. Die afspraak is gewoon geschonden; dat is de heer Bashir natuurlijk met mij eens.

Wat ga ik zo direct doen na de beantwoording door de minister? Ik hoop dat zij voor de tweede termijn de beslissing zal nemen om de strippenkaart toch niet af te schaffen en zeker niet in Zuid-Holland, waar het voor de reiziger 2,4 mln. duurder wordt. Als ik daar geen bevredigend antwoord op krijg, zal ik daar uiteraard een motie over indienen.

De heerBashir (SP):

Als deze minister 's morgens voor de spiegel staat, beseft ze iedere dag weer dat zij minister is dankzij de PVV-fractie. De positie van de PVV-fractie is een heel andere dan die van mijn fractie. De heer De Jong heeft de mogelijkheid om iets te bereiken. Ik verwacht dat hij met een heel felle motie komt, waarin de minister gedwongen wordt om de strippenkaart te behouden. Maar niet alleen dat; ik verwacht ook een zodanige motie dat de minister de volgende dag nog steeds moet besluiten die strippenkaart te behouden. Anders is dit gewoon een debat voor de bühne, want wij hebben het al eerder gevoerd. Ik ben benieuwd waar de PVV-fractie mee komt.

De heerDe Jong (PVV):

Dit is geen debat voor de bühne. Dit is een debat in het belang van de reiziger, want de reiziger is duurder uit als hij gaat reizen met de ov-chipkaart. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken en dat is zichtbaar en hoorbaar. Mijn mailbox stroomt elke dag nog voller dan vol met reizigers die aangeven dat het echt vele malen duurder is geworden. Zoals ik in vorige debatten ook heb aangegeven, wordt dit kabinet gedoogd door de PVV. Dat doen wij omdat wij iets willen bereiken in dit land. Maar alles liever dan een SP-minister in dit vak! Wat betreft de 130 km/u zijn wij hartstikke goed op weg met deze minister. Ik blijf het zeggen: onze motie zal oproepen om de strippenkaart niet af te schaffen. Ik hoop van harte dat de minister daarnaar zal luisteren.

De heerAptroot (VVD):

Voorzitter. Wij waren al voor het voorstel om de strippenkaart af te schaffen in Zuid-Holland en Haaglanden. Wij vonden verder uitstel niet nodig, omdat de commissie-Kist aangeeft dat het totaal genomen over de reizigers financieel niet uitmaakt. Goed, de een betaalt wat meer en de ander wat minder, maar in principe is het betalen per kilometer eerlijker dan het betalen voor zones.

Natuurlijk zijn er problemen bij de ov-chipkaart. Die waren echter op een gegeven moment opgelost in Rotterdam en daar is de overgang naar de ov-chipkaart goed gegaan. In Amsterdam is het ook goed gegaan en alles wijst erop dat het in Zuid-Holland en Haaglanden ook goed kan gaan. Wij zijn er dus voor.

Dat betekent niet dat de minister er niet bovenop moet blijven zitten, maar wij willen nog iets positiefs aan de minister vragen. Laat ik voor het gemak, een beetje kerstregimeachtig, meteen in eerste termijn een motie indienen. Als de minister alles toezegt, kan ik de motie altijd nog intrekken. Wij zien veel positiefs in de ov-chipkaart. Er zijn miljoenen reizigers die heel blij zijn, maar zij hebben nog een klacht en dat is dat de ov-chipkaart niet overal te gebruiken is. Wij weten dat de regionale vervoerders hard werken om de ov-chipkaart overal bruikbaar te maken, maar zekerheid is er niet. Wij begrijpen uit de berichten dat de NS er wellicht tot eind 2012 over doet om de ov-chipkaart helemaal in te voeren. Wij vinden dat te lang. Wij zijn van mening dat er nu met de vervoerders en zeker met de NS moet worden besproken om alles op alles te zetten, opdat die miljoenen Nederlanders die de ov-chipkaart hebben, deze ook echt overal kunnen gebruiken, of zij nu van een voordeeltarief gebruik maken dan wel een abonnement hebben; de kaart moet gewoon overal kunnen worden gebruikt.

Ik begrijp dat in eerste termijn een motie mag worden ingediend.

Devoorzitter:

Dat is niet helemaal volgens de regels van het spel, want daar moet de Kamer toestemming voor geven. Ik kijk dus even of de Kamer dat goed vindt. Wij kunnen ook afspreken – en dat is gebruikelijker – dat u de strekking aangeeft en de motie uiteindelijk in tweede termijn indient.

De heerAptroot (VVD):

Voorzitter. U beslist uiteindelijk, maar het lijkt mij gemakkelijk omdat ik in dat geval misschien geen tweede termijn nodig heb.

Devoorzitter:

Ik zie dat het de rest van de Kamer niet uitmaakt. Wij doen het deze keer voor de snelheid, maar het heeft geen precedentwerking.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ov-chipkaart al door miljoenen reizigers wordt gebruikt, maar nog steeds niet op alle trajecten en voor alle abonnementen en voordeeltarieven gebruikt kan worden;

overwegende dat het voor de reizigers belangrijk is dat de ov-chipkaart, zoals bedoeld, voor alle openbaar vervoer gebruikt kan worden;

verzoekt de regering om in overleg met de vervoerders duidelijk te maken dat de door hen gewenste invoering van de ov-chipkaart ook de verplichting inhoudt ervoor te zorgen dat deze zonder uitzondering op alle trajecten en in alle omstandigheden gebruikt kan worden;

verzoekt de regering voorts, de Kamer voor 15 september 2011 te informeren over de uitkomst van dit overleg en de datum waarop de ov-chipkaart overal en altijd in het openbaar vervoer gebruikt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Aptroot en Haverkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 438 (23645).

De heerAptroot (VVD):

Wij mikken erop dat eind dit jaar de ov-chipkaart overal kan worden gebruikt.

De heerDe Jong (PVV):

Ik heb natuurlijk het betoog van de heer Aptroot gehoord. Kan hij mij uitleggen wat er positief is aan een stijging in de kosten voor de reiziger van 2,4 mln., als de reiziger in Zuid-Holland alleen nog maar gaat reizen met de ov-chipkaart?

De heerAptroot (VVD):

De commissie-Kist heeft uitgerekend dat het neutraal is: als de een een paar cent of een dubbeltje meer betaalt voor een ritje, zal een ander hetzelfde bedrag minder betalen. Natuurlijk, er is altijd wel weer een andere club die iets uitrekent en die tot een andere uitkomst komt. Ik geef op een briefje: als wij tien commissies aan het werk zetten, krijgen wij tien wat afwijkende meningen daarover. Als we in Zuid-Holland, ondanks alle eerder gemaakte afspraken, nu blijvend twee systemen hanteren – PVV en SP willen dat blijkbaar – zullen de kosten niet met enkele miljoenen, maar met vele miljoenen euro's structureel per jaar stijgen. De reiziger krijgt daarmee een enorme tariefverhoging. Los daarvan: de tarieven worden door de regionale vervoerders bepaald, dus die zullen de hogere kosten van twee systemen sowieso meerekenen. De kostenverhogingen komen eraan als we twee systemen in Zuid-Holland handhaven.

De heerDe Jong (PVV):

Veel woorden van de heer Aptroot. Hij kan natuurlijk niet uitleggen wat er positief is aan 2,4 mln. duurder reizen in het ov in Zuid-Holland na invoering van de verplichte ov-chipkaart. De heer Aptroot komt weer met de commissie-Kist. Afgelopen week is er een persconferentie geweest, waar professor Van der Zwan heeft aangegeven dat de commissie-Kist voor geen meter klopt: alles wat daar is becijferd aan kostenneutraliteit klopt helemaal niet. Wat vindt de heer Aptroot van dat soort signalen? Hij zegt dat mensen een aantal centen per ritje meer gaan betalen, maar elke cent is er een te veel. Het gaat soms om kostenstijgingen van 90%!

De heerAptroot (VVD):

Die kostenstijgingen zijn onzin. Het is berekend. Wij hebben vertrouwen in de commissie-Kist, maar als de PVV meer vertrouwen heeft in een ad-hoccommissie van de PvdA'er Van der Zwan, begrijp ik dat niet, maar dat gun ik hen. Ik geef u op een briefje: als u een derde commissie aan het werk zet, komt zij met nog een andere uitkomst. Wij zijn steeds uitgegaan van de commissie-Kist. De minister bevestigt die uitkomst. Het wordt per saldo niet duurder, en dat hoor ik ook in de praktijk van de reizigers.

De heerSlob (ChristenUnie):

Het is bijzonder om te zien dat de heer Aptroot met zijn motie in eerste termijn in de voetsporen treedt van de heer Verhagen. Dat belooft nog wat voor de toekomst! Maar ik heb een vraag over de consistentie van het optreden van de VVD als het gaat om de ov-chipkaart. Ik herinner me nog dat in een vorig VAO een groot aantal fracties heeft geprobeerd met moties het hele proces en de inhoud te verbeteren. Toen is de heer Aptroot naar het spreekgestoelte gegaan en hij was furieus: waar bemoeide de Kamer zich mee, daar ging de minister niet over, dat moesten we niet doen. De VVD-fractie heeft al die moties weggestemd. Dat is haar goed recht en het was ook wel consistent, maar nu komt de heer Aptroot zelf met een motie waarin de minister wordt gevraagd dingen te doen waarvan hij weet dat ze gaat zeggen dat ze daar niet over gaat. Kan hij mij, voor de consistentie – dat is goed, op zo'n dag als vandaag – even helpen, want ik ben het even kwijt!

De heerAptroot (VVD):

Ik vind het heel vervelend voor de heer Slob als hij het even kwijt is, maar ik ga hem helpen. Als ik iemand wil helpen, is hij het wel. In al die moties van de vorige keer werden extra eisen gesteld aan de ov-chipkaart en er kwamen extra varianten in tariefstellingen. Dat betekent nieuwe software en systeemaanpassingen. Dat vond en vindt de VVD riskant, nu het nog wat lastig gaat. Als vervoerders de kaart toch invoeren op allerlei lijnen, willen wij dat de minister vraagt om het zo te regelen dat het eind van het jaar klaar is. Het is niet dwingend, maar het gaat erom te proberen ervoor te zorgen dat de reiziger de ov-chipkaart dan overal zo snel mogelijk kan gebruiken. Wij denken dat het deels gemakzucht is bij bijvoorbeeld de NS, in die zin dat gedacht wordt: ach, dat komt wel volgend jaar. Misschien kan het wat sneller. Als dat niet gaat, gaat het niet. Het is in ieder geval niet extra, maar het betekent qua tijd dat het wat eerder gaat gebeuren.

De heerSlob (ChristenUnie):

Bij die vorige moties zaten ook moties waarin gevraagd werd om met vervoerders en decentrale overheden om de tafel te gaan zitten om het proces wat glad te strijken en de regierol op zich te nemen. Dus het is niet waar dat er allemaal extra eisen werden gesteld. Ik begrijp de motie van de heer Aptroot aldus: als u ze toevallig een keer tegenkomt, praat er dan even over en misschien komt er dan wel wat leuks uit.

De heerAptroot (VVD):

Het gaat niet om het toevallig tegenkomen. Er staat duidelijk; ga praten met de vervoerders en probeer alles op alles te zetten zodat de ov-chipkaart voor het eind van het jaar overal te gebruiken is. Ik vraag de minister vooral om toch wat druk uit te oefenen op de NS. Het zijn geen extra eisen. Wij zeggen alleen: probeer het een beetje vlot voor elkaar te krijgen, zoals allang aan de ov-chipkaartgebruikers was toegezegd.

De heerMonasch (PvdA):

Mevrouw de voorzitter. Eigenlijk is dit een overbodig debat omdat wij vorige week alle stemmingen al hebben gehad, maar omdat de PVV erom vraagt is het misschien toch wel goed om een paar opmerkingen te maken.

Vandaag werd tegen collega Bashir van de SP gezegd: alles liever dan de SP in vak-K. En, mijnheer De Jong, deze week werd door uw partijleider gezegd: alles liever dan de heer Cohen in vak-K. Verwijzend ook naar het AD van een paar dagen geleden, constateer ik met u dat er 500 gedwongen ontslagen plaatsvinden in Den Haag. 500 bus- en tramchauffeurs die ontslagen worden vanwege bezuinigingen die door de PVV worden ondersteund. Dat is de prijs die deze mensen betalen omdat u wilt dat een partij als de SP of de PvdA niet in vak-K zit. Over hun ruggen neemt u dat soort besluiten.

Het debat is wederom aangevraagd door de PVV. Die PVV is bij verschillende stakingsacties in verschillende steden door stakingsleiders, buschauffeurs en trambestuurders uitgemaakt voor de partij van het verraad. Waarom? Niet alleen omdat deze mensen ontslagen worden maar ook omdat door uw toedoen tramlijnen en busdiensten gaan verdwijnen. En u maakt zich zorgen over het uitzetten van de strippenkaart. Dat is misschien een terechte zorg maar door uw plannen is er helemaal geen strippenkaart meer nodig in Den Haag na acht uur 's avonds, en door uw plannen is er helemaal geen ov-chipkaart nodig na acht uur 's avonds in Den Haag, omdat u zoveel bezuinigt dat er op heel veel tram- en buslijnen helemaal geen openbaar vervoer meer is in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam. Het zijn dus krokodillentranen, want door uw bezuinigingen kunnen reizigers niet meer reizen en kunnen ze die strippenkaart of ov-chipkaart niet meer gebruiken.

Devoorzitter:

Mag ik u erop attenderen dat u echt via de voorzitter moet blijven praten?

De heerDe Jong (PVV):

Als er een partij is die kan worden aangeduid als de partij van het verraad is dat wel de Partij van de Arbeid. Als er een partij is die verantwoordelijk is voor het wanbeleid van de afgelopen 30 jaar waardoor de PVV in een gedoogsituatie dit kabinet op weg moet helpen om de boel weer te corrigeren, dan is dat de Partij van de Arbeid wel. Het is schandalig wat de Partij van de Arbeid hier in de Kamer aan het doen is: totaal weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid.

Laten wij het nu even hebben over datgene wat wij vandaag bespreken, namelijk de verplichte invoering van de ov-chipkaart. Als het aan de minister ligt gaat die invoering op 19 mei door. De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen maanden net gedaan alsof ze er serieus naar keek en alsof ze de reiziger op nummer 1 had staan. Ze liet een beetje boven de markt hangen of ze zich zou concentreren op de kostenstijging. Nu de kostenstijging wel degelijk aan de gang is, bijvoorbeeld in Zuid-Holland met 2,4 mln., zou ik graag van de Partij van de Arbeid willen weten of ze de strippenkaart gaat afschaffen – dat gebeurt er feitelijk als ze niet met mijn motie meegaat – of dat ze wel inziet dat ze beter voor die reiziger kan gaan en dus wel met mijn motie meegaat.

De heerMonasch (PvdA):

Ik constateer dat de geachte afgevaardigde dus erkent dat die 500 mensen ontslagen worden in Den Haag vanwege het beleid van de PVV. Ik constateer ook dat hij er niet op ingaat dat die kaart niet meer gebuikt kan worden op allerlei busdiensten omdat hij die wegbezuinigt. Bovendien, de discussie die hij agendeert hebben wij de afgelopen weken al met elkaar gevoerd. Dus ik snap helemaal niet waarom wij die hier opnieuw met elkaar moeten voeren. Er is sprake van kostenneutraliteit en zolang dat het geval is, hanteren we de spelregels. We maken met elkaar een volgorde voor de voortgang als de commissie-Meijdam met haar oordeel komt. Dat is ook de reden waarom wij op dit moment niet voor de motie van de VVD zullen stemmen, want die gaat om een volgend moment in de toekomst van het openbaar vervoer.

Devoorzitter:

Nee, volgens mij bent u al een paar keer geweest, meneer De Jong.

De heerDe Jong (PVV):

Ik mag geen vervolgvraag stellen over dit schandalige optreden van de heer Monasch?

Devoorzitter:

Ik had u niet het woord gegeven.

De heerBashir (SP):

Voorzitter. Op 17 maart hadden wij een algemeen overleg over de ov-chipkaart. In dat overleg stelde ik onder andere voor om de strippenkaart voorlopig niet af te schaffen. Vervolgens heb ik op 14 april moties ingediend. Ik was niet de enige, er waren meer partijen die moties indienden. Mijn moties zijn allemaal verworpen. Twee dagen na de stemmingen hierover vroeg de PVV-fractie opnieuw om een debat over hetzelfde onderwerp. Dat is dit debat. Ik was in de veronderstelling dat de PVV-fractie met iets belangrijks zou komen, of nog beter: de minister ergens mee zou gaan dreigen. Maar helaas, dat is tot nu toe niet gebeurd. Ik hoop straks in tweede termijn wel, want anders wordt dit gewoon een debat voor de bühne. Dat zou enorm teleurstellend zijn, want we weten dat de PVV tegen de verplichte ov-chipkaart is, maar wel de minister steunt die de ov-chipkaart wil gaan verplichten.

De heerVerhoeven (D66):

Voorzitter. De heer Bashir van de SP heeft het over "een debat voor de bühne". Waarom heeft de SP-fractie dit debat dan gesteund?

De heerBashir (SP):

Omdat ik in de veronderstelling was dat de PVV-fractie ergens mee zou komen. Twee dagen voordat dit spoeddebat werd aangevraagd, hadden we stemmingen. Ik dacht daarom dat de PVV echt boos was en de minister echt met iets zou gaan dreigen, want dat had ze nog niet gedaan. Ik constateer nu dat dit debat voor de bühne is.

De heerVerhoeven (D66):

Hoe kan een ervaren collega als de heer Bashir nu zo naïef zijn om te denken dat de PVV ergens mee zou komen? Het was toch duidelijk dat er geen nieuwe feiten waren en dat dit gewoon een debat voor de bühne zou zijn? Waarom heeft de SP-fractie, de fractie van de heer Bashir, dit debat gewoon niet van de agenda laten vallen door het verzoek niet te steunen?

De heerBashir (SP):

Ik ben erg duidelijk geweest. Ik ben niet naïef, ik had de hoop dat de PVV ergens mee zou komen. Stel dat ze wel ergens mee wilde komen en wij hadden dit debat niet gesteund, dan hadden we hierover nooit wat kunnen weten; vandaar onze steun aan het verzoek van de PVV om dit debat. Wij voeren nu ook dit debat en in tegenstelling tot de PVV zijn wij wél duidelijk: wij willen dat de ov-chipkaart wordt verbeterd, zodat de reiziger hem vanzelf gaat gebruiken. Een goede kaart hoef je namelijk niet te verplichten, maar wordt vanzelf gebruikt.

De SP heeft dus diverse keren tevergeefs geprobeerd om de strippenkaart te behouden. Helaas is dat niet gelukt. Vandaar dat ik een afgezwakt voorstel heb, namelijk om de roze strippenkaart te behouden, die onder andere mensen boven de 65 jaar en onder de 12 jaar recht geeft op korting. Straks kun je namelijk niet meer anoniem met korting reizen. Bovendien is er anders geen mogelijkheid tot groepsreizen voor, bijvoorbeeld, schoolklassen. Stel namelijk dat je een klas hebt met 30 leerlingen, die allemaal naar een museum willen. De leraren kunnen nu nog met een paar roze strippenkaarten alle leerlingen meenemen, maar straks moet ieder kind apart een persoonsgebonden ov-chipkaart aanvragen om met korting te kunnen reizen. Ik hoef niet uit te leggen hoeveel extra werk en irritatie dit zal opleveren. Daarom mijn voorstel om op zijn minst de roze strippenkaart te behouden; dat scheelt heel veel ellende. Graag een reactie van de minister, anders kom ik in tweede termijn met een motie.

De heerVerhoeven (D66):

Voorzitter. Dit overbodige spoeddebat danken we aan de PVV en de SP en D66 vindt dat erg jammer. 17 maart hadden we een AO over de ov-chipkaart, 14 april hadden we het VAO. Op die laatste dag zijn diverse moties ingediend om de invoering van de ov-chipkaart uit te stellen. De motie op stuk 23645, nr. 421 van de heer Bashir verzocht om te wachten op de uitkomsten van de commissie-Meijdam, alvorens door te gaan met het uitzetten van de strippenkaart. Er was slechts steun van de PVV, de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Motie verworpen, zoals de voorzitter altijd zo fraai dicteert. Dan was er ook nog de motie 23645, stuk nr. 426 van de heer De Jong om de strippenkaart te behouden. Er was slechts steun van PVV, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Opnieuw verworpen. Ook was er nog 23645, stuk nr. 427, ook van de heer De Jong van de PVV, om een onderzoek te doen naar het afschaffen van de ov-chipkaart. Wederom een beperkte steun, namelijk van PVV, SP en Partij voor de Dieren. Nogmaals verworpen. Mijn gevoel zegt mij dat de motie die zo-even is ingediend door de VVD ook verworpen zal worden.

Ook moties van D66 worden zo nu en dan verworpen. Dat gebeurt ons ook. Dat is even slikken en weer doorgaan, maar niet boos blijven stilstaan en maar vast blijven houden aan je eigen gelijk. De conclusie was, is en blijft dat volgens deze Kamer moet worden doorgegaan met het uitzetten van de strippenkaart in Zuid-Holland.

Ik heb vandaag geen enkel nieuw feit gehoord. Helemaal niets. Ik zie dan ook geen enkele aanleiding om de discussie te heropenen en opnieuw te voeren. Dat is ondemocratisch, dubbel werk bevorderend, administratieve lasten verzwarend, onnodig en onzinnig. Laten wij hier dan ook snel mee stoppen. Ik ben de laatste spreker, dus dat scheelt. Het wordt vanavond nog laat genoeg.

De heerBashir (SP):

Als een Kamerlid die deze minister steunt dezelfde minister op het matje wil roepen, dan is daar niets op tegen. De heer Verhoeven is toch een democraat?

De heerVerhoeven (D66):

Ik ben een democraat in hart en nieren. Iemand op het matje roepen klinkt wel mooi en parlementair, maar dan moet je wel iets hebben om iemand mee op het matje te roepen. De heer De Jong staat hier met lege handen. Hij is met lege handen naar de Kamer gekomen om met lege handen de minister op het matje te roepen. De minister kijkt wel uit, zij laat zich niet op het matje roepen! Ik weet nu al precies wat zij gaat zeggen. Ik zou daar kunnen gaan staan en letterlijk haar tekst uitspreken, dan zouden wij allemaal weg kunnen gaan. Wat wij nu doen, is overbodig. Dit heeft niets met democratie te maken, dit heeft niets met coalitie of oppositie of parlementaire controle te maken. Dit is gewoon onzingedrag. De heer Bashir weet dat. Ik denk dat de heer Bashir zich schaamt en een foute inschatting heeft gemaakt door dit debat te steunen. Een inschattingsfout kan iedereen maken, maar laten wij hiervan dan leren en dit niet meer doen. Wij verschaffen ons alleen maar werk voor niets.

De heerBashir (SP):

Het is niet waar dat ik mij schaam. Ik sta nog steeds achter mijn steun voor dit spoeddebat. Wij zullen zien waar de PVV mee komt. Wanneer die fractie nergens mee komt, ligt dat niet aan ons maar aan de PVV.

De heerVerhoeven (D66):

De heer Bashir probeert nu zijn eigen matje schoon te vegen. Het is natuurlijk prima dat hij zijn inschatting overeind laat staan, daarover gaat het helemaal niet. We moeten er ook niet te veel woorden aan vuilmaken, want dan maak ik mij ook schuldig aan het oprekken van het werk. Ik vind dat dit debat op een totaal onnodige manier tot stand gekomen is. Ik vind het erg jammer dat de SP en de PVV dit hebben laten gebeuren. Ik constateer dat er helemaal niets nieuws is ingebracht, ik zeg het nog maar een keer. Ik vind het echt een gotspe dat wij hier met zijn allen staan en ik hoop dat de heer Bashir een volgende keer terugdenkt aan deze situatie en besluit het spoeddebat ook een keer niet te steunen.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. Ik dacht na de voorgaande debatten dat de discussie over het uitzetten van de strippenkaart nu toch echt tot een einde was gekomen. Sterker nog, ik had de besluiten voor de diverse regio's al ondertekend maar nog niet de deur uitgestuurd. Ik heb ze nog even aangehouden tot na dit debat om te zien of er nog nieuwe feiten aan de orde kwamen.

Het debat was vooral een onderling debat. De vragen kwamen voornamelijk van PVV en VVD en daarop zal ik ingaan.

De heer De Jong vroeg zich af of zich een nieuw feit heeft voorgedaan, nu het onderzoek van FMN volgens hem aangeeft dat de kostenneutrale onderbouwing van de commissie-Kist niet klopt. Dat is niet juist. De commissie-Kist heeft diverse financiële adviezen gegeven. Het advies waarover in het rapport van Van der Zwan wordt gesproken, is een ander advies dan het financiële advies over de kostenneutrale overgang. Naar aanleiding van het algemeen overleg heb ik de Kamer alle gegevens van de commissie-Kist over de kostenneutraliteit gegeven. De kostenneutraliteit staat wat mij betreft nog steeds overeind. Het is inderdaad zo dat een en ander in individuele gevallen duurder kan zijn, en in andere individuele gevallen goedkoper. Voor de totale groep geldt echter dat het kostenneutraal is. Dat geldt ook in de voorbeelden van ROVER die de heer De Jong noemde. ROVER pakt er een bepaalde groep uit, maar voor de totale groep is een en ander kostenneutraal. Dat heeft vooraf ook altijd als uitgangspunt gegolden. Het rapport van de commissie-Kist waarover in het rapport van de commissie-Van der Zwan wordt gerept, is een totaal andere rapport van de commissie-Kist dan dat waarover wij hebben gesproken in het kader van kostenneutraliteit. Op het rapport van de commissie-Van der Zwan kom ik na bestudering te zijner tijd terug, althans wanneer FMN daarvoor ooit een claim gaat indienen. Daar zit ik eigenlijk nog op te wachten.

De heerAptroot (VVD):

Tijdens het debatje van zojuist moest ik even in mijn geheugen graven, maar is het niet zo dat het rapport van de commissie-Van der Zwan ging over kostenneutraliteit voor de vervoersbedrijven, dat het helemaal niet ging over kostenneutraliteit voor de reiziger en dat de heer De Jong dit dus kennelijk even door elkaar heeft gehaald?

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Dat is wat ik hier probeer te betogen, namelijk dat het twee verschillende rapporten zijn. Het rapport van Van der Zwan gaat over de meerkosten voor de overheden en bedrijven en dus niet over de kostenneutraliteit voor de reiziger. Ik kan mij voorstellen dat al die rapporten van de commissie-Kist tot verwarring hebben geleid. Mijn betoog is in elk geval dat er niets veranderd is aan de situatie ten opzichte van vorige week.

De heer De Jong heeft ook gevraagd naar TLS en de regie die op dat vlak genomen zou moeten worden. Over de regie heb ik al meerdere malen gesproken. Ik heb aangegeven dat bij de ov-chipkaart bewust is gekozen voor decentrale invoering. Dit is ook logisch, gezien de keuze voor de decentralisatie van het openbaar vervoer in algemene zin, wat wij in bredere zin gedaan hebben. De invoering van de ov-chipkaart in Amsterdam en Rotterdam is heel goed gegaan. Dat moeten wij ook maar eens zeggen. Wij zien ook dat de reiziger heel tevreden is. In beide gevallen is dat onder decentrale sturing gebeurd. Ik kom nog terug op TLS en de sturing daarvan. De commissie-Meijdam adviseert natuurlijk in brede zin over de besturing van de ov-chipkaart. Dan zullen er ook discussies komen over de rol van TLS en eventuele andere partijen die belang hebben bij de ov-chipkaart.

Ik denk dat ik daarmee de vragen van de heer De Jong heb beantwoord.

De heerDe Jong (PVV):

Ik heb het antwoord van de minister gehoord en ook de interruptie van de heer Aptroot, die aangaf dat ik rapporten door elkaar zou halen. Afgelopen week heeft er wel degelijk een persconferentie plaatsgevonden, waarin de heer Van der Zwan heeft aangegeven dat, op het moment dat het voor de vervoerder al niet eens kostenneutraal is, dit al helemaal niet het geval is voor de reiziger. Hij zegt: het wordt voor de reiziger gewoon veel duurder. Ik hoor de minister ook zeggen dat zij bereid is om eens goed naar het verhaal van Van der Zwan te gaan kijken en de Kamer hierover te zijner tijd te informeren. Ik zou graag willen weten wanneer zij dat gaat doen. Destijds is de belofte gedaan dat het helemaal niet duurder zou worden. Mocht het zo zijn dat het inderdaad klopt dat het allemaal niet kostenneutraal is, zal de minister zich dan beroepen op wat zij nu op 19 mei wil gaan doen, namelijk het afschaffen van de strippenkaart?

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Op 19 mei ga ik de strippenkaart afschaffen in een aantal regio's waar de commissie-Kist onderzoek heeft gedaan en aangetoond heeft dat dit kostenneutraal kan. Er zijn ook nog regio's waar dit onderzoek niet klaar is, zoals bijvoorbeeld Groningen. Die staan dus nog niet op de rit om de strippenkaart af te schaffen. Ik doe dit altijd na zorgvuldig beraad. Het rapport van de commissie-Kist en het nader rapport heb ik naar de Kamer gestuurd. De Kamer heeft er dus kennis van kunnen nemen hoe het in elkaar zit en op welke wijze de commissie tot haar conclusie komt dat het kostenneutraal is. Er is sprake van afwijkingen tussen verschillende gebruikersgroepen en er mag altijd een zekere kostenstijging zijn, maar die moet binnen de marges blijven die zijn afgesproken. Ik ga ervan uit dat dit klopt.

De Kamer heeft mij, ik meen vorige week, bij motie verzocht om, als consumentenorganisaties daarom verzoeken, na een jaar te bekijken hoe dat in de praktijk heeft uitgewerkt. De commissie-Kist heeft immers een rekenmodel. Aan het eind moet je kijken wat het daadwerkelijke gevolg is geweest. Daar kom ik nog op terug, want ik vind het een lastig punt. Daarom heb ik de motie ontraden. Wij hebben dan immers inmiddels alles overgeheveld naar de regio's. Wij zouden dan een stuk terugpakken als Rijk, terwijl de regio's dat onderzoek moeten doen. Daar kom ik op terug. Ik heb twee of drie weken om te reageren. Dan kan de Kamer zien wat wij doen als daar afwijkingen in worden geconstateerd.

Ik blijf van mening dat het rapport van Van der Zwan echt ergens anders over gaat, namelijk over de meerkosten voor de overheden en de bedrijven. Ik zal bekijken of dat klopt. Het rapport is gepresenteerd door FMN met de opmerking dat zij een claim bij het Rijk gaat indienen. Ik wil de claim afwachten om te bezien waar die op is gebaseerd. Dan krijg ik ook officieel dat rapport pas overhandigd. Naar aanleiding daarvan zal ik een reactie geven. Ik wil mij op dat punt goed juridisch laten ondersteunen. Ik kan nog niet precies zeggen wanneer dat gebeurt. Ik zie het echt als twee gescheiden zaken.

Ik ga nu in op de vragen die door andere fracties zijn gesteld. De VVD-fractie zei dat de reizigerskaart eigenlijk op alle trajecten en voor alle abonnementen en voordeeltarieven gebruikt moet kunnen worden en stelt dat het eigenlijk niet opschiet. Zo interpreteer ik de motie van de heer Aptroot en de heer Haverkamp althans. Op dit moment kunnen reizigers in het stads- en streekvervoer per bus, tram en metro met de ov-chipkaart reizen. Ook bij NS kan de ov-chipkaart al geruime tijd worden gebruikt. Op een aantal regionale treindiensten moet de ov-chipkaart nog worden ingevoerd. Dit is een decentrale verantwoordelijkheid. Volgens mij is dit de zin waarvan de heer Verhoeven al wist dat ik die ging uitspreken. Ik zal er in de regiegroep op aandringen om de ov-chipkaart zo spoedig mogelijk in te voeren op al deze trajecten. Ik zal de Kamer daarover informeren in de voortgangsbrief die ik haar medio september zal zenden. Het behoort tot de decentrale verantwoordelijkheden. Ik zal in het gesprek inbrengen dat de partijen dat moeten gaan doen.

Ik weet niet of als een motie in de eerste termijn wordt ingediend, ik ook mijn oordeel al in eerste termijn moet geven, voorzitter.

Devoorzitter:

Dat lijkt mij erg handig, minister.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Ik heb net gezegd dat de verantwoordelijkheid elders ligt, maar dat ik het onderwerp zal inbrengen in het gesprek. Ik laat het oordeel over deze motie over aan de Kamer.

De heerAptroot (VVD):

Dat waardeer ik. Ik begrijp dat de minister het wel gaat bespreken en erop aan gaat dringen – dat was ons verzoek – maar dat wij geen bevoegdheid hebben. Ik zeg, mede namens de heer Haverkamp, dat wij bij zijn dat de minister de motie feitelijk wil uitvoeren. Daarvoor danken wij haar. Ik trek de motie in.

Devoorzitter:

Aangezien de motie-Aptroot/Haverkamp (23645, nr. 438) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Zullen wij maar vaststellen dat ook dit geen precedentwerking mag hebben?

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

De heer Bashir verzoekt mij om de roze strippenkaart te behouden om daarmee kortingssystemen voor bepaalde groepen in de lucht te houden. Zoals bekend – ik heb dat gezegd naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Gent – onderzoek ik hoe het moet met de roze ov-chipkaart. Zij stelde toen voor om zo'n kaart voor ouderen in te voeren. Ik heb toen gezegd dat wij ook moeten kijken hoe dat moet voor jongeren. Ik ben tegen het behoud van de roze strippenkaart omdat wij dan wederom twee systemen in de lucht houden, een kaartsysteem en een chipsysteem. Bovendien is in een aantal regio's de strippenkaart al afgeschaft. Dan zouden er dus verschillende systemen in werking zijn in verschillende regio's. Dat lijkt mij niet helder voor de gebruikers. Nogmaals, ik heb toegezegd dat ik in mei met een reactie op de roze ov-chipkaart naar de Kamer kom. Ik wil niet nog een papieren systeem ernaast laten bestaan. De inhoud van de vragen is mij duidelijk. Volgens mij is het altijd belangrijk dat er kortingsabonnementen bestaan en dat jongeren gemakkelijk mee kunnen. Dat moeten we volgens mij proberen, via ov-chipkaart te regelen.

De heerBashir (SP):

Voorzitter. Ik had nog de casus van een groep van dertig leerlingen voorgelegd die met hun leraar naar het museum gaan. Binnenkort moeten zij dus allemaal een ov-chipkaart aanschaffen, terwijl het nu met een paar roze strippenkaarten kan. Zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden waarbij de roze strippenkaart toch een voordeel heeft ten opzichte van het huidige systeem met de ov-chipkaart. Het is namelijk anoniem, maar zorgt er ook nog eens voor dat, zolang er geen roze ov-chipkaart is, de reiziger gewoon de strippenkaart kan gebruiken. Wil de minister hierop ingaan?

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Volgens mij heb ik dat net gedaan toen ik inging op het voorstel van mevrouw Van Gent over ouderen. In de commissie heb ik gezegd dat we ook moeten nagaan hoe we het jongeren en vooral kleine kinderen makkelijker kunnen maken om te reizen en hoe we een en ander handig kunnen regelen. Ik heb er nu geen praktische oplossing voor in de zin dat ze dan allemaal op een kaart of met verschillende kaarten kunnen reizen. Voor mij is het wel net zo belangrijk dat dit soort groepen ervan gebruik kunnen maken. Zelfs bij de crèche van mijn eigen kinderen heeft men mij al gevraagd hoe dat zou moeten plaatshebben. Ik heb die vraag doorgezet, dus er wordt naar gekeken.

De heerBashir (SP):

Hoe het moet dan in de tussentijd? Behalve het feit dat een groep dan niet meer op een strippenkaart kan reizen, heb je ook nog het probleem dat, zolang de roze ov-chipkaart er niet is, er ook geen roze strippenkaart is.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Het gekke is dat in Rotterdam en Amsterdam, waar de strippenkaart al is afgeschaft, dit kennelijk nog niet tot een probleem heeft geleid, anders was dit wel naar voren gekomen. Kennelijk zijn er manieren om het te doen, maar ik weet niet precies welke. Ik herhaal dat ik geen voorstandster ben van een apart papieren systeem om dit soort kortingen en gemakken in stand te houden. Ik wil wel nagaan hoe we dit met de ov-chipkaart kunnen organiseren.

Voorzitter. Het oordeel over één motie laat ik aan de Kamer. De rest wacht ik af.

De heerDe Jong (PVV):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de praktijk heeft uitgewezen dat de reiziger door invoering van de ov-chipkaart duurder uit is dan met de strippenkaart;

overwegende dat prof. Van der Zwan heeft aangetoond dat de berekeningen van de commissie-Kist niet deugen;

overwegende dat voor invoering van de ov-chipkaart is afgesproken dat er geen sprake mocht zijn van kostenstijgingen voor de reiziger;

verzoekt de regering, de strippenkaart voor het hele land te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Jong. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 439 (23645).

De heerAptroot (VVD):

De strippenkaart voor het hele land te behouden? In de regio rondom Rotterdam en Amsterdam bestaat de strippenkaart niet meer. Vindt de heer De Jong dat die daar weer moet worden ingevoerd? Dat zou je uit deze motie kunnen halen.

De heerDe Jong (PVV):

Mijn fractie is, zoals zij altijd heeft gezegd, voor een strippenkaart die in heel Nederland geldig is.

De heerAptroot (VVD):

Dan moeten overal weer de automaten worden geïnstalleerd, systemen en dergelijke. Dat gaat waarschijnlijk vele tientallen miljoenen kosten. Hoe dacht de heer De Jong dat te financieren? Betekent dit dat de tarieven in Rotterdam en Amsterdam met dubbeltjes per rit omhoog moeten?

De heerDe Jong (PVV):

In deze motie staat dat mijn fractie wil dat de ov-strippenkaart voor het gehele land behouden blijft. Die motie is vandaag ingediend. De afgelopen weken heb ik dezelfde motie ingediend. De PVV is geen onverantwoordelijke partij. Die partij dient nu dus een motie in. Het oordeel daarover is aan de Kamer. Ik hoop dat de motie om de strippenkaart voor het hele land te behouden, wordt gesteund.

De heerSlob (ChristenUnie):

Ik heb ook nog een vraag over de professor Van der Zwan-motie. De heer De Jong zegt dat zijn partij vraagt dat de strippenkaart voor het gehele land behouden blijft, maar de heer Aptroot die zegt dat de strippenkaart in bepaalde delen van het land gewoon al is afgeschaft, heeft gelijk. Dat weet de heer De Jong ook. Als hij wil dat de strippenkaart daar opnieuw wordt ingevoerd, vind ik wel dat hij boter bij de vis moet doen, hoe legitiem zijn wens ook kan zijn. Er hangt echt een enorm prijskaartje aan. Mijn vraag aan de heer De Jong is dan ook: hoe gaan wij dit betalen? Mijnheer De Jong, komt u met een apart initiatief hiervoor? U kunt dit immers niet zomaar met een motie regelen.

De heerDe Jong (PVV):

De PVV is een partij met verantwoordelijkheidsbesef en daarom heeft zij ook haar handtekening gezet onder de bezuinigingen van 18 mld. Hierdoor kunnen wij naar een beter Nederland toegaan. Wij willen met de mogelijkheden die er nu zijn de strippenkaart voor het hele land behouden. Wat er mogelijk is, moet blijken na het aannemen van deze motie; ik heb er geen zicht op. De PVV heeft afspraken gemaakt met dit kabinet, ook financiële afspraken. Dan kunnen wij geen zaken doen die onverantwoord zijn.

De heerSlob (ChristenUnie):

U zegt: wij zijn een partij met verantwoordelijkheidsbesef. Dat betekent dat u zegt dat in Rotterdam en Amsterdam, waar de strippenkaart al is afgeschaft, een en ander niet opnieuw wordt opgetuigd. Dat zou immers onverantwoord zijn. Heb ik u zo goed begrepen, mijnheer De Jong?

De heerDe Jong (PVV):

De afgelopen week hebben wij ook gezegd dat de ov-chipkaart, die op sommige plekken het enige vervoersbewijs is, in ieder geval moet verbeteren. Het kan niet zo zijn dat het voor de reiziger duurder wordt of dat de kaart fraudegevoelig en makkelijk te hacken is. Dat is nu wel het geval. Voor mensen die slechtziend zijn moet de kaart zo geprepareerd worden dat hij op een juiste manier hanteerbaar is. Wij hebben ook aangegeven dat wij de strippenkaart voor het hele land willen behouden. Tegelijk hebben wij met dit kabinet een afspraak gemaakt over 18 mld. Met de mogelijkheden die wij hebben – de kiezer thuis snapt dit donders goed – moeten wij kijken wat er mogelijk is om de strippenkaart zo veel mogelijk te behouden, zonder een gat te slaan in de begroting of in de afgesproken bezuinigingen van 18 mld.

De heerMonasch (PvdA):

Mijnheer De Jong, u pleit vurig voor de strippenkaart, maar je moet deze wel kunnen gebruiken. Stel een verpleegster staat met die strippenkaart in handen 's avonds om kwart over acht in Den Haag op weg naar het ziekenhuis. De bus komt echter niet, want die is wegbezuinigd door uw plannen. Of neem de politieagent die met het openbaar vervoer naar het politiebureau wil. Hij heeft wel een strippenkaart, maar de bus is er niet, want de PVV heeft de lijn wegbezuinigd. Wat heb ik dan aan uw strippenkaart? Wat zegt u tegen die mensen? U hebt het papiertje dan wel intact gehouden, maar de lijnen zijn verdwenen. Er is dus wel een papiertje, maar er kan niet meer gereisd worden door de plannen van de PVV.

De heerDe Jong (PVV):

De heer Monasch spreekt klinkklare onzin. De minister is nog niet naar de Kamer gekomen met haar plannen over de aanbesteding. De heer Monasch heeft waarschijnlijk niet geluisterd naar het betoog dat de PVV de afgelopen weken in de Kamer heeft gehouden, namelijk dat wij ons wat de aanbesteding betreft moeten houden aan de Wet personenvervoer 2000. De heer Monasch zou deze wet moeten kennen. Hierin staat dat mensen die werken bij een bedrijf dat wordt aanbesteed, hun baan moeten behouden, onder de bestaande cao. Ik weet dan ook niet waar de heer Monasch het over heeft. Het is klinkklare onzin. Hij komt met getallen die nergens op gebaseerd zijn, dus ik ga er niet eens op in.

De heerMonasch (PvdA):

Dat is jammer. Ik begrijp dat u weg wilt lopen voor uw verantwoordelijkheid en dat het pijn doet ...

De heerDe Jong (PVV):

Nee, wij zijn niet van de PvdA, wij ...

Devoorzitter:

Eén tegelijk.

De heerMonasch (PvdA):

Misschien is het goed als de heer De Jong met enig respect spreekt. Ik heb gewoon een vraag gesteld. Door de plannen van dit kabinet wordt 120 mln. bezuinigd op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Als gevolg van die bezuiniging gaan heel veel tramlijnen en busdiensten verdwijnen. Volgens de berekening door VVD-wethouders, door directeuren van de gemeentelijke vervoersbedrijven – ik noem vooral Den Haag, waar nu nog een strippenkaart is – leiden die plannen ertoe dat er na acht uur waarschijnlijk geen bussen meer zullen rijden. Dat soort cijfers doen de ronde. Mijnheer De Jong, onder uw verantwoordelijkheid verdwijnen deze lijnen. Wat heb je dan nog aan een reiskaartje?

De heerDe Jong (PVV):

De heer Monasch, met al zijn ervaring, spreekt klinkklare onzin, hij heeft geen flauw idee waar hij het over heeft. Er is immers nog helemaal geen voorstel. De minister is nog steeds bezig met het hele verhaal van de aanbesteding. De heer Monasch spreekt gebakken lucht. Ik ga er niet op in, ik zeg alleen dat de PVV, anders dan de PvdA zou wensen, verantwoordelijkheid neemt voor die 18 mld. Daarover zijn afspraken gemaakt in het gedoog- en regeerakkoord. Ik wil de heer Monasch oproepen om eens goed te kijken naar de Wet personenvervoer 2000 en naar de inbreng van de PVV op het punt van de aanbesteding. In de Wet personenvervoer 2000 staat dat in het geval van een aanbesteding de banen van de mensen die op dat moment voor het bedrijf werken, worden overgenomen onder de bestaande cao. Ik ga dus niet mee in al die bangmakerij van de heer Monasch.

De heerMonasch (PvdA):

Er wordt voor 120 mln. bezuinigd op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Dit staat los van de aanbesteding. Kan de heer De Jong mij vertellen hoe deze bezuiniging ingevuld moet worden?

De heerDe Jong (PVV):

We hebben al zo vaak van alles en nog wat naar voren gebracht in debatten. Ik ga niet mee in het gesodemieter van de heer Monasch. Hij heeft het komende halfjaar ruimschoots de tijd om met mij en met andere leden van deze Kamer in debat te gaan. Daar moet hij maar lekker op wachten.

Ik dien nog een motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commerciële vervoersbedrijven overwegen een claim neer te leggen bij het Rijk voor de meerkosten van het behoud van de strippenkaart;

overwegende dat Trans Link Systems verantwoordelijk is voor alle problematiek rondom de ov-chipkaart;

verzoekt de regering om een eventuele claim van de vervoerders betreffende meerkosten voor het behoud en de herinvoering van de strippenkaart door te sturen naar Trans Link Systems,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Jong. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 440 (23645).

De heerBashir (SP):

Ik heb nog een vraag over de eerste motie van de heer De Jong. Al eerder heeft de Kamer soortgelijke moties ingediend. Ook de SP-fractie heeft dit gedaan. Al deze moties zijn verworpen. Ik verwacht niet dat het nu anders zal zijn, omdat de fractie van de Partij van de Arbeid nog steeds voorstander is van het afschaffen van de strippenkaart. Stel dat de motie nog eens verworpen wordt, legt de PVV-fractie zich daar dan bij neer of gaat de PVV-fractie nog eens proberen om de minister naar de Kamer te halen?

De heerDe Jong (PVV):

Ik reken op de wijsheid van de Kamer, het Huis van de parlementaire democratie. Ik hoop dus ook van harte dat mijn moties worden aangenomen en dat mijn moties ervoor zullen zorgen dat de strippenkaart behouden wordt.

De heerBashir (SP):

De verhoudingen zijn niet gewijzigd. Daarom constateer ik dat dit debat echt voor de bühne was.

De heerDe Jong (PVV):

De heer Bashir constateert maar tot hij een ons weegt. Als dit debat echt voor de bühne zou zijn geweest, dan snap ik niet waarom de woordvoerders hier toch aanwezig zijn.

De heerVerhoeven (D66):

Denkt de heer De Jong dat ik de volgende keer ook aanwezig zal zijn bij een debat voor de bühne? Ik zal het antwoord vast geven, dan hoeft de heer De Jong dat niet meer te doen. Wij zullen er de volgende keer zeker niet meer bij zijn. Daar kan de heer De Jong zich op verheugen.

De heerDe Jong (PVV):

Ik vind het heel merkwaardig dat een persoon die zichzelf een democraat in hart en nieren noemt, wegblijft bij een debat.

De heerBashir (SP):

Voorzitter. Ik beperk mij tot het indienen van een motie, die voor zich spreekt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor bijvoorbeeld reizigers van 65+ en voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar niet mogelijk is om met een anonieme ov-chipkaart korting te krijgen, zoals dat wel kan met de roze strippenkaart;

verzoekt de regering om geen toestemming te verlenen aan vervoersregio's om de roze strippenkaart af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Bashir. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 441 (23645).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. In de motie-De Jong op stuk nr. 439 wordt de regering verzocht, de strippenkaart voor het hele land te behouden. Ik ontraad de aanneming van deze motie. In de motie wordt geconstateerd dat de berekeningen van de commissie-Kist niet deugen. Ik heb gezegd dat dit expliciet gaat over de meerkosten van de invoering voor de sector en niet over de gebruikers. Daarnaast heeft de heer Hettinga van FMN tijdens de persconferentie nadrukkelijk gezegd dat dit rapport over meerkosten het uitzetten van het nationaal vervoersbewijs niet in de weg staat.

In de motie-De Jong op stuk nr. 440 wordt geconstateerd dat de commerciële vervoersbedrijven overwegen een claim neer te leggen bij het Rijk voor de meerkosten van het behoud van de strippenkaart. De regering wordt in deze motie verzocht, die claim bij TLS neer te leggen. Ik heb al vaker gezegd dat voor de meerkosten van het behoud van de strippenkaart een claim ingediend kan worden. Dit is nog niet gebeurd, maar ik verwacht dat dit wel gebeurt. Dit is overigens het gevolg van de keuze van de Kamer, die uitstel wilde van het uitzetten van de strippenkaart. Ik kan de claim daarom niet zomaar neerleggen bij het bedrijf dat de ov-chipkaart beheert. Ik ontraad om die reden deze motie.

De heerAptroot (VVD):

Ik begrijp dat. Het zomaar doorsturen van een claim heeft ook geen juridische betekenis. Je bereikt daar dus niets mee. De PVV vindt dat de claim niet bij de rijksoverheid maar elders moet worden neergelegd. Wat vindt de minister van de gedachte dat de claim dan gaat naar de fracties die de motie voor uitstel hebben gesteund?

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Ik ken de bekostigingssystemen van politieke partijen en vrees dat ze in dat geval allemaal failliet gaan. Het failliet van de politiek is weer een heel andere discussie, dus die zou ik hier niet willen voeren.

Devoorzitter:

Ik stel voor dat de minister bij haar portefeuille blijft.

MinisterSchultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. De motie-Bashir op stuk nr. 441 gaat over het apart aanhouden van de roze strippenkaart voor reizigers van 65+ en voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Ik ontraad de aanneming van deze motie. De ov-chipkaart biedt de mogelijkheid om met korting te reizen. Twee systemen zijn duurder. In Amsterdam en Rotterdam wordt gewerkt met schoolkaarten. TLS is aan het kijken of dit – het is eigenlijk een soort bedrijvenkaart – verder doorgevoerd kan gaan worden.

De beraadslaging wordt gesloten.

Devoorzitter:

Ik verzoek de woordvoerders om bij mij te komen opdat wij even kunnen overleggen over de vraag of wij, gezien het feit dat we voorlopen op het schema, misschien een van de later geplande VAO's naar voren kunnen halen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Devoorzitter:

Na overleg hebben we besloten om volgens schema verder te gaan om 19.00 uur.

De vergadering wordt van 18.07 uur tot 19.00 uur geschorst.

Naar boven