48 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Jacobi c.s. over het niet toestaan van diermeel in veevoer (21501-32, nr. 456);

  • - de motie-Koopmans c.s. over vermindering van bijvangsten (21501-32, nr. 462).

(Zie vergadering van 16 maart 2011.)

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (21501-32, nr. 456).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (21501-32, nr. 462).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven