25 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het bedrijfslevenbeleid (32637, nr. 2),

te weten:

  • - de motie-Dijksma over betrokkenheid van de regio's (32637, nr. 3);

  • - de motie-Dijksma over technologische topinstituten (32637, nr. 4);

  • - de motie-Dijksma over een innovatieagenda (32637, nr. 5);

  • - de motie-Braakhuis over het innovatiefonds (32637, nr. 6);

  • - de motie-Braakhuis over middelen voor ontwikkelingssamenwerking (32637, nr. 7);

  • - de motie-Verhoeven over een inventarisatie van topsectoren (32637, nr. 8);

  • - de motie-Ortega-Martijn over kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven (32637, nr. 9);

  • - de motie-Schaart/Verburg over optimaal benutten van ICT (32637, nr. 10).

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Dijksma (32637, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voortbestaan van de technologische topinstituten door het nieuwe bedrijfslevenbeleid niet gegarandeerd is;

verzoekt de regering om, na het verschijnen van de definitieve adviezen van de topteams, in aansluiting op die adviezen waar nodig middelen vrij te maken om een belangrijke rol voor de technologische topinstituten te behouden en hierbij onder meer een beperking van de verlaging van de vennootschapsbelasting te overwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11 (32637).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Dijksma stel ik voor, haar motie (32637, nr. 5) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Braakhuis stel ik voor, zijn motie (32637, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dijksma (32637, nr. 3).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijksma (32637, nr. 11).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis (32637, nr. 6).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (32637, nr. 8).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn (32637, nr. 9).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schaart/Verburg (32637, nr. 10).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven