28 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over studenten- en ouderenhuisvesting (32500-VII, nr. 89),

te weten:

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

In stemming komt de motie-Monasch/Van Bochove (32500-VII, nr. 95).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (32500-VII, nr. 96).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen/De Boer (32500-VII, nr. 97).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (32500-VII, nr. 98).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heerMonasch (PvdA):

Voorzitter. Nu de motie-Monasch/Van Bochove op stuk nr. 95 is aangenomen, maar door de minister werd ontraden, verzoeken wij de minister om hierop binnen drie weken in een brief te reageren.

Devoorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heerLucassen (PVV):

Voorzitter. Nu drie moties van mij zijn aangenomen, hoor ik graag van het kabinet hoe deze zullen worden uitgevoerd.

Devoorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven