12 Osira Amstelring

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 april 2011 over Osira Amstelring.

Devoorzitter:

Ik heet de staatssecretaris welkom.

Het woord is aan mevrouw Leijten van de SP.

MevrouwLeijten (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zorginstelling Osira Amstelring in haar geheel onder verscherpt toezicht is geplaatst;

constaterende dat de problemen nu moeten worden opgelost door bestuurders, toezichthouders en hoog management, dat de problemen jaren heeft laten oplopen en de problemen eind januari nog op hoge toon ontkende;

van mening dat bestuurders en beleidsmakers die problemen hebben veroorzaakt en daarbij ook hebben ontkend, niet de oplossers van die problemen dienen te zijn;

verzoekt de regering, de cliëntenraad van Osira Amstelring in alles te activeren, informeren, stimuleren en faciliteren, om het beleid van bestuurders en toezicht voor te leggen aan de Ondernemingskamer en om hem te laten onderzoeken of er sprake is geweest van wanbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 38 (31765).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Osira Amstelring in de zomer van 2010 met een minutenregistratiesysteem is gaan werken, onder de eufemistische naam "zorgroutes";

constaterende dat de inspectie in haar rapport de minutenregistratie reden voor demotivatie van het zorgpersoneel noemt;

van mening dat het na de stopwatchzorg in de thuiszorg ongewenst is om een vergelijkbare ontwikkeling te krijgen in de intramurale zorg voor ouderen en/of gehandicapten;

verzoekt de regering, de minutenregistraties in de intramurale en de extramurale zorg af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (31765).

MevrouwDille (PVV):

Voorzitter. Namens mevrouw Agema dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het is voorgekomen dat ouderen in onze instellingen mishandeld zijn;

overwegende dat dit ontoelaatbaar is en dat instellingsbesturen in dezen verantwoordelijk zijn om het mogelijke te doen om mishandeling te voorkomen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat in geval van mishandeling van ouderen in instellingen het bestuur van de instelling op non-actief wordt gesteld en dat, indien aantoonbaar is dat door een betere organisatie mishandeling voorkomen had kunnen worden, het bestuur ontslagen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dille en Agema. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (31765).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

StaatssecretarisVeldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Mevrouw de voorzitter. Er zijn drie moties ingediend. De eerste motie is van mevrouw Leijten en betreft een onderwerp dat wij in het AO besproken hebben. In de motie wordt de regering verzocht om de cliëntenraad te ondersteunen en te prikkelen om zijn zaak voor te leggen aan de ondernemingskamer.

Ik heb tijdens het AO al gezegd dat ik vind dat ieder zijn rol heeft in het systeem en dat ik van mening ben dat het juist heel zuiver is dat iedereen daarin zijn eigen positie kiest. Het is heel goed als een cliëntenraad en een ondernemingskamer zelf hun eigen rol kunnen invullen. Dat betekent dat ik daarin geen positie zal nemen. Ik laat het oordeel over de motie aan de Kamer.

Ik noem twee woorden uit de tweede motie van mevrouw Leijten: zorgroutes en minutenregistratie. Dat is niet hetzelfde. Minutenregistratie is een instrument dat op dit moment op zijn retour is. Ik kom ook met een brief over regelarme instellingen.

De zorgroutes die in het AO over Osira besproken zijn, zijn een instrument voor het management om in te schatten hoeveel tijd iets kost. Het is niet iets wat iedere dag moet worden toegepast. Het gros van de instellingen doet dat ook niet. Ik denk dat het fout is om die dingen door elkaar te halen. Dat is in dat AO ook niet gebeurd. Dat betekent dat ik deze motie ontraad en de Kamer op het hart druk om die woorden op de juiste manier in te vullen. Bij Osira gebeurt het ook niet meer.

De laatste motie is van mevrouw Agema en is ingebracht door mevrouw Dille. Ik kan mij de emoties daarachter wel voorstellen. In geval van mishandeling moet het bestuur van een instelling op non-actief worden gesteld en als blijkt dat het bestuur het had kunnen voorkomen, moet het ontslagen worden. De gedachtegangen zijn sympathiek, maar de raad van toezicht kan die besluiten al nemen.

In de onderlinge verhoudingen is dit geen optie die ik op dit moment zo kan uitvoeren. Ik neem wel mee in het onderling overleg hoe wij over deze verantwoordelijkheden denken. Ik ben daarmee heel hard bezig in de good governance. Ook al moet ik de motie zoals die verwoord is, ontraden, de gedachtegang neem ik wel mee.

De beraadslaging wordt gesloten.

Devoorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor haar oordeel over de moties.

De stemming over de moties vindt plaats bij de eindstemming.

Om 17.00 uur beginnen wij met het spoeddebat over het verdwijnen van de strippenkaart in Zuid-Holland.

De vergadering wordt van 16.25 uur tot 17.00 uur geschorst.

Voorzitter: Hamer

Naar boven