31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN HEIJNEN

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst voorziet in de inrichting van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering;

overwegende, dat om maximale efficiencywinst te maken, de gehele rijksdienst van deze voorzieningen gebruik zal moeten maken, dat wil zeggen naast alle departementen en Hoge Colleges van Staat, ook organisaties die verder van de ministeries af staan, zoals buitendiensten, agentschappen en baten-lastendiensten;

verzoekt de regering te bevorderen dat de gehele rijksdienst gebruikmaakt van de rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering en alleen uitzonderingen op deze regel toe te laten na uitdrukkelijke en gemotiveerde toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tevens te onderzoeken hoe zbo's op eenzelfde wijze behandeld kunnen gaan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Heijnen

Naar boven