9 Uitbetaling toeslagrechten

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 april 2011 over uitbetaling toeslagrechten.

Devoorzitter:

Ik hoop dat de leden ervoor zorgen dat er altijd vijf leden aanwezig zijn zodat er moties kunnen worden ingediend.

De heerVan Gerven (SP):

Voorzitter. De SP-fractie wil één motie indienen. De inhoud van de motie spreekt voor zich.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van ELI persoonlijk een goede bekende doch controversiële oud-collega van het provinciaal bestuur van Groningen heeft aangezocht als speciaal adviseur om de dienstverlening bij de Dienst Regelingen van het ministerie te verbeteren;

constaterende dat betrokkene wordt ingehuurd voor een riant salaris van € 1000 per dag;

constaterende dat betrokkene reeds jarenlang lid is van de raad van advies van de Dienst Regelingen en daarmee geen onafhankelijk adviseur;

constaterende dat betrokkene reeds jarenlang lid is van de raad van advies van de Dienst Regelingen en kennelijk niet in staat is geweest, de gebrekkige dienstverlening te voorkomen;

constaterende dat deze adviseur verantwoordelijk is geweest voor het debacle van het prestigeproject De Blauwe Stad en Icesave, hetgeen de Groningse belastingbetaler ten minste 29 mln. heeft gekost;

overwegende dat door bovenstaande feiten de onafhankelijkheid en de geschiktheid van de adviseur in het geding is en dat door de persoonlijke banden tussen de staatssecretaris en de aangezochte adviseur de schijn van belangenverstrengeling ontstaat;

overwegende dat het vertrouwen in de politiek wordt geschaad als mensen worden aangezocht via het old boys network;

spreekt uit dat het aantrekken van deze speciale adviseur onwenselijk is en verzoekt het kabinet, deze opdracht in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 480 (21501-32).

De heerKoopmans (CDA):

Voorzitter, ik heb een punt van orde. Een motie met een strekking als deze is een motie van wantrouwen.

De heerVan Gerven (SP):

Deze motie is geen motie van wantrouwen. Het dictum luidt: "spreekt uit dat het aantrekken van deze speciale adviseur onwenselijk is en verzoekt het kabinet, deze opdracht in te trekken". Het is dus geen motie van wantrouwen. Het gaat er uitdrukkelijk om dat wij vinden dat het, gezien alle overwegingen en constateringen, niet opportuun is, en voor de politieke zuiverheid ook niet wenselijk, dat de speciale adviseur wordt aangetrokken.

De heerKoopmans (CDA):

De overwegingen die daarbij worden genoemd, zijn echter niets meer en niets minder dan een motie van wantrouwen.

Devoorzitter:

Er zijn vandaag stemmingen dus in die zin is er geen sprake van een onoverkomelijke situatie.

De heerVan Gerven (SP):

Ik wil herhalen dat ik deze motie niet bedoeld heb als een motie van wantrouwen.

Devoorzitter:

Dat is gehoord.

MevrouwJacobi (PvdA):

Voorzitter. Ik weet dat het kerstregime geldt, maar ik wil toch een korte toelichting geven.

Devoorzitter:

Nee, dat mag helaas niet.

MevrouwJacobi (PvdA):

Dan hoop ik dat de overwegingen voldoende zeggen. Het betreft dezelfde kwestie als die waar de SP-fractie een motie over heeft ingediend.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de langdurige problemen bij de Dienst Regelingen te Assen;

overwegende dat de door de staatssecretaris van ELI benoemde adviseur de afgelopen vijf jaar lid is geweest van de adviesraad van dezelfde Dienst Regelingen;

van mening dat deze adviseur in de volle breedte zijn oordeel moet geven over het functioneren van de Dienst Regelingen en met voorstellen moet komen voor verbeteringen en dat hierbij objectiviteit en onafhankelijkheid belangrijke voorwaarden zijn;

verzoekt de regering, deze benoeming ongedaan te maken en een onafhankelijk adviseur aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Devoorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Jacobi en Wolbert. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 481 (21501-32).

StaatssecretarisBleker:

Voorzitter. De motie-Van Gerven op stuk nr. 480 bevat een aantal constateringen die ik verre van mij werp en op geen enkele manier in verband gebracht wil zien met de persoon van de adviseur die ik verzocht heb dit werk te doen. Er is altijd weer een novum en dit is ook nu weer het geval. Ik ben 24 jaar lid geweest van de Provinciale Staten en daar ging het er ook hard aan toe, maar ik heb nog nimmer dit type kwalificaties over personen gehoord. Ik ben er bijna kapot van. Ik zou haast denken dat dit onder Jan Marijnissen niet zou hebben kunnen gebeuren.

Dan kom ik op de motie-Jacobi/Wolbert op stuk nr. 481. Natuurlijk is het een nadeel dat de heer Calon lid van de raad van advies is geweest. Hij legt die functie nu neer. Waar heb ik echter voor gekozen? Ik heb in de eerste plaats gekozen voor iemand die de dienst kent, zij het van een afstand. Hij had geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de tweede plaats kent hij de landbouwsector. In de derde plaats ken ik hem als iemand met een zeer kritische houding, die tot het uiterste doorvraagt hoe het nu echt in elkaar zit, ook aan bestuurders en ambtelijke organisaties. Zo iemand had ik nodig. Ik zou haast zeggen dat ik de overwegingen van de PvdA-fractie begrijp, maar de voordelen van deze adviseur heb ik ook duidelijk aangegeven. Ik denk maar één ding: ik hoop dat ik deze adviseur vanavond nog beschikbaar heb voor de Dienst Regelingen. Ik kan me echter voorstellen dat hij zegt dat het goed is geweest.

Devoorzitter:

Ik zie dat mevrouw Jacobi wil interrumperen, maar ik herinner haar aan het feit dat het kerstregime geldt. Zij wil een debat aangaan en dat is niet de bedoeling.

MevrouwJacobi (PvdA):

Mag ik niet om een toelichting vragen?

Devoorzitter:

Begrijpt u het antwoord van de staatssecretaris niet? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat leek me glashelder.

De beraadslaging wordt gesloten.

Devoorzitter:

Over de moties wordt vanavond bij de eindstemmingen gestemd.

Naar boven