34 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het niet uitvoeren van een aangenomen motie overheidscontrole op slachthuizen en veetransporten,

te weten:

  • - de motie-Thieme over het controleren van transportbewegingen (26991, nr. 316);

  • - de motie-Thieme over transporteren van vee in ongekoelde vrachtwagens (26991, nr. 317).

(Zie vergadering van heden.)

Devoorzitter:

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar moties (26991, nrs. 316 en 317) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven