21 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een gesprek van de minister-president met een Zeeuws Statenlid,

te weten:

  • - de motie-Pechtold/Van Veldhoven over een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder (32750, nr. 1);

  • - de motie-Thieme over effectiviteit en doeltreffendheid van de Kieswet (32750, nr. 2).

(Zie vergadering van 26 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Pechtold/Van Veldhoven (32750, nr. 1) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het regeerakkoord een passage bevat die stelt dat er geen nieuwe ontpoldering zal plaatsvinden;

overwegende dat Nederland internationale verplichtingen inzake natuurcompensatie in het kader van de verdieping van de Westerschelde moet nakomen;

overwegende dat de Europese Commissie en de Vlaamse regering een alternatieve invulling van de natuurcompensatie uiteraard welwillend zullen bekijken;

vraagt het kabinet om voor 23 mei 2011 te komen met een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder waarmee voldaan wordt aan de compensatieverplichtingen, inclusief de financiële dekking van de meerkosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 3 (32750).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold/Van Veldhoven (32750, nr. 3).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (32750, nr. 2).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven