7 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Devoorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de aangehouden motie-Jacobi c.s. (21501-32, nr. 456) en over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke, geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (32728, nr. 3).

Op verzoek van de commissie voor Infrastructuur en Milieu stel ik voor om de status van groot project voor de Betuweroute te beëindigen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer na het reces:

  • - het VAO evaluatie WIA en arbeidsongeschiktheid;

  • - het VAO zzp'ers;

  • - het VAO gesloten jeugdzorg en JeugdzorgPlus, met als eerste spreker het lid Dille;

  • - het VAO invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012–2015, met als eerste spreker het lid Van Hijum.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Devoorzitter:

Mij heeft een vooraankondiging bereikt van een nog heden te houden VAO afgifte tewerkstellingsvergunningen. Dit is een algemeen overleg dat nu nog moet plaatsvinden, met als eerste spreker het lid Van Hijum.

Het woord is aan de heer Klaver.

De heerKlaver (GroenLinks):

Voorzitter. Gisteren is het rapport uitgelekt over de situatie bij Inholland. Vanochtend hebben we kunnen lezen dat de situatie in het hbo ook bij andere instellingen nijpend lijkt. Ik zou daarom graag een spoeddebat willen aanvragen met de staatssecretaris van Onderwijs. Voorafgaand aan dat debat zou ik graag het integrale rapport ontvangen.

De heerJasper van Dijk (SP):

Het zijn inderdaad schokkende conclusies. Het lijkt me goed om, als de reactie van het ministerie binnen is, hierover zo snel mogelijk een fundamenteel, gewoon debat te voeren. Het is ook heel belangrijk dat de inspectierapporten, waarvan er al een is uitgelekt, nu zo snel mogelijk naar de Kamer komen.

MevrouwLucas (VVD):

De VVD-fractie steunt dit. Zij wil de rapporten nu graag zo snel mogelijk ontvangen. Mijn fractie weet dat de Kamer de rapporten normaal gesproken vanwege het principe van hoor en wederhoor niet ontvangt. In dit geval wil zij de rapporten, omdat de kwestie zoveel onrust met zich meebrengt, zo snel mogelijk ontvangen en daarna ook zo snel mogelijk een kabinetsreactie krijgen.

De heerDijkgraaf (SGP):

Steun voor dit verzoek.

MevrouwJadnanansing (PvdA):

Steun voor het verzoek om het rapport zo snel mogelijk te krijgen. Duizenden studenten zijn gedupeerd door het wangedrag van een aantal bestuurders. De PvdA-fractie vindt dat alles heel snel boven tafel moet komen en zij wil het rapport heel snel ontvangen.

De heerBeertema (PVV):

Mijn fractie wil graag het rapport en een debat.

Devoorzitter:

Het kan een gewoon debat zijn, mijnheer Klaver. U hebt ruime steun.

De heerKlaver (GroenLinks):

Dan wil ik heel graag een gewoon debat.

Devoorzitter:

Ik ga dat plannen na het reces, maar dat had u neem ik aan begrepen.

De heerKlaver (GroenLinks):

Ja, heel graag. Hoewel ik debatteren om half vier 's morgens ook wel iets romantisch vind hebben.

Devoorzitter:

Ik hanteer een spreektijd van vier minuten per fractie. Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet, zodat het rapport snel naar de Kamer komt.

Naar boven