22 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Actieplan mbo 2011–2015,

te weten:

  • - de motie-Elias over afbouw van de BAPO-regeling (31524, nr. 92);

  • - de motie-Beertema over een jaarverslag en een jaarrekening (31524, nr. 94);

  • - de motie-Çelik over de ongelijke verdeling van risicojongeren (31524, nr. 95);

  • - de motie-Çelik over de effecten op het aantal 30-plussers (31524, nr. 96);

  • - de motie-Klaver/Smits over de kwaliteitsborging van het mbo (31524, nr. 97);

  • - de motie-Van der Ham over doelmatigheid en kwaliteit (31524, nr. 98).

(Zie vergadering van 26 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Elias (31524, nr. 92) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

  • - dat het overheidsbeleid gericht is op terugdringen van vervroegd uittreden en duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, ook in het onderwijs;

  • - dat een deel van het te verwachten tekort aan arbeidskrachten in het onderwijs kan worden opgevangen door langer te blijven werken;

constaterende:

  • - dat de vervroegde uittreding (BAPO-regeling) in het onderwijs fors afwijkt van hetgeen in andere publieke sectoren en in de markt van toepassing is;

  • - dat deze regeling op termijn zowel onbetaalbaar zal blijken, als bovenal tot grote problemen voor de inzet van personeel in het onderwijs zal leiden;

verzoekt de regering, bij de partners in de Stichting van het Onderwijs erop aan te dringen om op zo kort mogelijke termijn tot een afbouw van de BAPO-regeling te komen en de daarbij vrijkomende arbeidsvoorwaardenmiddelen in te zetten voor een duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 100 (31524).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Klaver stel ik voor, zijn motie (31524, nr. 97) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Elias (31524, nr. 100).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31524, nr. 94).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çelik (31524, nr. 95).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çelik (31524, nr. 96).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (31524, nr. 98).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven