53 NotenInterpellatievragen van het lid Leijten (SP) aan de minister president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de disclaimer in het bestuursakkoord met betrekking tot de initiatiefwetten Kant (Kamerstukken 31353, 31375 en 31347)

Noot 1 (zie item 17)

1

Wiens idee was het om een disclaimer op te nemen? Was dit op voorstel van het kabinet? Zo ja, waarom? Of was dit op voorstel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (http://www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2011_lbr/bestuursakkoord/20110420_OnderhandelaarsakkoordBA_def.pdf. pagina 27)?

2

Vindt u het netjes om het democratisch proces van wetgeving onderdeel van onderhandelingen te maken?

3

Erkent u dat het onderdeel van het bestuurakkoord over de overheveling van de AWBZ-functie Begeleiding, door de opgenomen disclaimer, een wankel onderdeel is vanwege het feit dat de Eerste Kamer zich nog moet uitspreken over de initiatiefwetten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om het AWBZ-zorgonderdeel en de wijziging in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van het bestuursakkoord niet van kracht te laten verklaren totdat de initiatiefwetten Kant behandeld zijn in de gehele Staten-Generaal?

Naar boven