38 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het verdwijnen van de strippenkaart in Zuid-Holland,

te weten:

  • - de motie-De Jong over behoud van de strippenkaart (23645, nr. 439);

  • - de motie-De Jong over een eventuele claim van de vervoerders (23645, nr. 440);

  • - de motie-Bashir over afschaffing van de roze strippenkaart (23645, nr. 441).

(Zie vergadering van heden.)

Devoorzitter:

De motie-De Jong (23645, nr. 440) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commerciële vervoersbedrijven overwegen, een claim neer te leggen bij het Rijk voor de meerkosten van het behoud van de strippenkaart;

overwegende dat Trans Link Systems verantwoordelijk is voor alle problematiek rondom de ov-chipkaart;

verzoekt de regering om een eventuele claim van de vervoerders betreffende meerkosten voor het behoud en eventuele herinvoering van de strippenkaart door te sturen naar Trans Link Systems,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 443 (23645).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Haverkamp (23645, nr. 438).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heerAptroot (VVD):

Voorzitter. De heer Haverkamp en ik hebben de motie ingetrokken, omdat de minister dat gewoon in het debat al heeft toegezegd.

Devoorzitter:

Ik had nog geen conclusie getrokken. Het telt pas als je met de volgende begonnen bent. Zo doen we dat altijd. Ook bij de heer Aptroot doe ik dat zo.

In stemming komt de motie-De Jong (23645, nr. 439).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Jong (23645, nr. 443).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (23645, nr. 441).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven