24 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over beweringen informant SNV,

te weten:

  • - de motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht (32500-V, nr. 168);

  • - de motie-Driessen over niet-generieke subsidies (32500-V, nr. 169);

  • - de motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (32500-V, nr. 170);

  • - de motie-Ferrier/Dijkhoff over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties (32500-V, nr. 171);

  • - de motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (32500-V, nr. 172).

(Zie vergadering van 27 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Dijkhoff (32500-V, nr. 172) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ontwikkelingsorganisatie SNV verantwoordelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen zoals voortvloeiend uit de subsidieovereenkomst en de Algemene wet bestuursrecht;

constaterende dat de staatssecretaris de subsidie kan intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger haar verplichtingen niet, niet geheel dan wel niet tijdig nakomt;

verzoekt de regering, hetzij via overleg met de subsidieontvanger SNV hetzij met gebruikmaking van mogelijke juridische middelen, te komen tot herziene, haalbare doelstellingen voor de resterende periode van de huidige subsidieovereenkomst met daarbij passende substantieel lagere subsidiebedragen dan momenteel voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 180 (32500-V).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Driessen (32500-V, nr. 168).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Driessen (32500-V, nr. 169).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Driessen c.s. (32500-V, nr. 170).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ferrier/Dijkhoff (32500-V, nr. 171).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkhoff (32500-V, nr. 180).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heerDriessen (PVV):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 170 is aangenomen, wil ik graag weten hoe het kabinet die motie denkt uit te voeren.

Devoorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven