49 Heffingsgrondslag vennootschapsbelasting

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke, geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting ((CCCTB)-COM(2011) 121) (32728, nr. 3).

Devoorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, onder de aantekening dat de fractie van GroenLinks geacht wenst te worden, tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven