50 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen,

te weten:

  • - de motie-Van Hijum c.s. over aanvragen van een werkvergunning (29407, nr. 120);

  • - de motie-Azmani c.s. over werklozen inzetten voor seizoensarbeid (29407, nr. 121);

  • - de motie-Klaver over een inspectieketen (29407, nr. 122);

  • - de motie-Koşer Kaya over eisen voor tewerkstellingsvergunningen (29407, nr. 123).

(Zie vergadering van heden.)

Devoorzitter:

De motie-Klaver (29407, nr. 122) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een Europese lidstaat is met vrij verkeer van werknemers;

overwegende dat er ook in de land- en tuinbouw nog veel oneerlijke concurrentie plaatsvindt door illegale inzet van arbeidsmigranten, ontduiking van het wettelijk minimumloon en andere arbeidsvoorwaarden, en de inhuur van malafide uitzendbureaus;

voorts overwegende dat sociale partners en de Arbeidsinspectie onder meer in de uitzendsector en de bouwnijverheid de handen ineen hebben geslagen om te komen tot een sluitende handhavingsaanpak;

van mening dat vakbonden in hun proactieve rol op het gebied van naleving van de cao de Arbeidsinspectie kunnen ondersteunen;

verzoekt de regering om in overleg met sociale partners en de Arbeidsinspectie te komen tot een sluitende handhavingsaanpak om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in land- en tuinbouw een halt toe te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 124 (29407).

De motie-Koşer Kaya (29407, nr. 123) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op grond van de toetredingsverdragen vanaf 2014 in principe vrij verkeer van werknemers geldt voor Bulgarije en Roemenië;

constaterende dat Roemenen en Bulgaren vanaf dat moment geen tewerkstellingsvergunningen meer nodig hebben om in Nederland te werken;

constaterende dat de regering plotsklaps een strengere uitvoeringspraktijk hanteert voor de tussenliggende drie jaar bij de afgifte van de tewerkstellingsvergunningen;

overwegende dat hierdoor ondernemers in de tuinbouwsector – die al jaren samenwerken met Roemenen en Bulgaren – in grote problemen komen;

van mening dat wisselvallig beleid niet past bij een betrouwbare overheid;

verzoekt de regering om de uitvoeringspraktijk bij de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor de tussenliggende drie jaar niet te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Koşer Kaya en Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 125 (29407).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (29407, nr. 120).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azmani c.s. (29407, nr. 121).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de PVV, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klaver (29407, nr. 124).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya/Ortega-Martijn (29407, nr. 125).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heerVan Hijum (CDA):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 120 is aangenomen, hoor ik graag van de minister hoe hij deze motie gaat uitvoeren.

Devoorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven