31 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over de aanpak van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak (28684, nr. 309),

te weten:

  • - de motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert over een samenhangend juridisch kader (28684, nr. 314);

  • - de motie-Marcouch over de strafeis bij geweld tegen medewerkers (28684, nr. 315);

  • - de motie-Marcouch over beschermen van medewerkers (28684, nr. 316);

  • - de motie-Hachchi/Schouw over de veiligheid in het openbaar vervoer (28684, nr. 317).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marcouch (28684, nr. 315).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marcouch (28684, nr. 316).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi/Schouw (28684, nr. 317).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heerMarcouch (PvdA):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 314 is aangenomen, maar door de minister werd ontraden, willen wij graag weten hoe hij denkt deze motie te gaan uitvoeren.

Devoorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Naar boven