32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN VAN GENT

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de haalbaarheid van kort volgen een cruciale factor is bij de keuze van de variant voor OV-SAAL middellange termijn;

overwegende, dat kort volgen nog nergens in Nederland wordt toegepast en dat er zowel binnen de spoorsector als daarbuiten twijfels zijn over de betrouwbaarheid en veiligheid van kort volgen;

overwegende, dat de Kamer in de met algemene stemmen aangenomen motie-Anker (31 200 XII, nr. 61) de regering heeft gevraagd, erop toe te zien dat bij de inzet van benuttingsmaatregelen de kwaliteit van het treinproduct zo veel mogelijk wordt gewaarborgd;

overwegende, dat de vigerende Kadernota Railveiligheid minimaal handhaving van het veiligheidsniveau als beleidsuitgangspunt stelt;

verzoekt de regering een onafhankelijke second opinion uit te laten voeren naar kort volgen op de OV-SAAL corridor met betrekking tot:

  • reistijd;

  • reistijdbetrouwbaarheid en olievlekwerking;

  • hersteltijd na verstoringen;

  • handhaving veiligheidsniveau;

en de Kamer hierover uiterlijk voorjaar 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Gent

Naar boven