22 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 15 maart 2011 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31433 en 32479 heeft aangenomen

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) – 32700

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 18 maart 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars – 32701

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 18 maart 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele verbeteringen – 32702

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 maart 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Wijziging in het landgebonden asielbeleid voor de Democratische Republiek Congo (DR Congo) – 19637-1404

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrekmoratorium Zuid- en Centraal-Somalië – 19637-1405

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 21 maart 2011 – 21501-02-1044

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2011 – 21501-02-1045

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Eurogroep en de Ecofin-raad van 14 en 15 maart 2011 – 21501-07-788

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Informele Milieuraad 24-26 maart 2011 – 21501-08-365

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie te Boedapest, 24-25 februari 2011 – 21501-28-68

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Transportraad 31 maart 2011 – 21501-33-309

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag VTE-Raad (Energie) 28 februari 2011 – 21501-33-310

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten EU-overleg over de ramp in Japan en de nucleaire dreiging die daarvan het gevolg is – 21501-33-311

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele Transportraad 7-8 februari 2011 – 21501-33-313

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Poppe/Boelhouwer (22343, nr 246) inzake gegaste containers – 22343-255

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissies inzake het rapport Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010 – 24170-120

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvisie kansspelen – 24557-124

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fraude met pgb-gelden in de particuliere jeugdzorg – 25657-62

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Quotaverhoging Internationaal Monetair Fonds – 26234-110

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Dag van de Leerplicht 17 maart 2011 (aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten) – 26695-74

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksresultaten over de brand bij Chemie-Pack en de situatie bij het bedrijf Dow Chemicals in Terneuzen en de Brzo-situatie in de gemeente Oosterhout – 26956-96

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 18 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Deelname aan onderzoeksinfrastructuur SHARE-ERIC – 27406-192

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de aangenomen moties over dierhouderij en over de Q-koortsevaluatie – 28286-494

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen gedaan in het AO over EPC, portiekflats en gebruik van redvoertuigen in relatie tot vergrijzing – 28325-139

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding werkprogramma inzake de waterstaatswetgeving (CAW) voor 2011 – 28966-24

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere uitwerking voorhang beheersmodel Medisch Specialisten – 29248-170

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetgeving m.b.t. tunnelveiligheid – 29296-20

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie IM over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) – 29383-153

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang Besluit bodemenergiesystemen – 29383-154

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak onderzoek overeenkomst van opdracht – 29502-61

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake een update over de situatie rond Kamp Ashraf – 29521-163

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op drie rapporten: TNO/CBS-rapport over "Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt", DNB-rapport "Flexibele arbeidsmarkt beperkt gevolgen crisis" en UWV-monitor "Arbeidsbeperkten en werk 2007–2009" – 29544-283

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 24 – 29754-200

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 zoals heden aanhangig is bij de Eerste Kamer – 30553-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 18 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet EU-migratiebeleid – 30573-65

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eigen bijdrage AWBZ en mensen met een ggz-aandoening – 30597-168

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code – 31083-37

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders – 31123-6

minister van Financiën, J.C. de Jager – 11 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport Automatiseren bij Rekenen-Wiskunde – 31293-96

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verscherpt toezicht bij Osira Amstelring – 31765-35

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een reactie te geven op het onderzoeksrapport "Partners in levensbeschouwing" – 31804-84

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de moties ingediend bij het spoeddebat jeugdzorg in Limburg d.d. 8 maart jl. – 31839-94

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de RUD-vorming en de kwaliteitscriteria; uitvoering motie-Boelhouwer en Wiegman-van Meppelen Scheppink (31953, nr. 33) – 31953-38

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. het notaoverleg inzake de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-De Wit en over het actieplan financiële sector – 31980-38

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties – 31989-30

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De uitkomsten van gesprekken met de betrokken veldpartijen in het kader van de informatie-uitwisseling tussen professionals (amendement Kooiman/Van Toorenburg 32015, nr. 21) en de meldplicht voor onderwijs – 32015-42

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement-Dijsselbloem/Van Toorenburg (32015, nr.40) rondom het opleggen van een maatregel voor opgroeiondersteuning en het gewijzigde amendement-Voordewind c.s. (32015 nr. 39) over het opstellen van een plan van aanpak door ouders of naasten in geval van ots – 32015-43

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken inzake het wetsvoorstel plattelandswoningen – 32030-13

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief waarin de minister de motie van het lid Thieme (32500 V, nr. 115) over ambtsberichten ontraadt – 32500-V-155

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering amendement-Ormel en Nicolaï (32500-V, nr.65) inzake de opbouw van het justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever teneinde bij te dragen aan een tweestatenoplossing – 32500-V-156

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdsplanning algemeen overleg over referentieniveaus en PISA en toezegging het Actieplan Beter Presteren na het meireces aan de Kamer te zenden – 32500-VIII-150

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Prestatiebekostiging van ziekenhuizen "Zorg die loont" – 32620-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding verslag van de Algemene Rekenkamer over 2010 – 32699-1

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 18 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Denemarken – 2011Z05444

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 maart 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • - Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (32694);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) (31923);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de eenlocatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010 (32 693).

Naar boven