11 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgangsrapportage perceelregistratie (28625, nr. 114),

te weten:

  • - de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over een dereguleringsplan (28625, nr. 118);

  • - de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff over inzicht in het behandelingstraject (28625, nr. 120);

  • - de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff over GPS-meting (28625, nr. 121);

  • - de motie-Jacobi over toeslagen waar een prestatie tegenover staat (28625, nr. 122).

(Zie vergadering van 16 maart 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Jacobi (28625, nr. 122) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veehouders ooit ooipremie hebben ontvangen voor het hebben van schapen;

constaterende dat deze ooipremie is omgezet in toeslagrechten;

constaterende dat deze toeslag wordt verstrekt, terwijl er geen schapen meer worden gehouden;

overwegende dat er toeslagen worden verstrekt waar geen prestaties tegenover staan;

verzoekt de regering, in de toekomst enkel toeslagen te verstrekken waar een inspanning/prestatie tegenover staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 123 (28625).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (28625, nr. 118).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff (28625, nr. 120).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff (28625, nr. 121).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi (28625, nr. 123).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven