9 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (32500-V),

te weten:

(Zie vergadering van 15 december 2011.)

Devoorzitter:

De motie- El Fassed/Braakhuis (32500-V, nr. 105) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volledige medewerking van Servië aan het Joegoslaviëtribunaal een harde voorwaarde is voor verdere stappen in het EU-toetredingsproces van Servië;

overwegende dat de manier waarop Servië de opsporing van Mladic en Hadzic aanpakt, volgens het decemberrapport 2010 van hoofdaanklager Brammertz onder de maat is;

overwegende dat Brammertz in ditzelfde rapport aanbeveelt om een diepgaande evaluatie van de gevolgde strategie uit te voeren;

overwegende dat het ontbreken van voldoende betrouwbare medewerkers in het Servische veiligheidsapparaat veelvuldig wordt genoemd als reden voor het gebrek aan succes in de opsporing van Mladic en Hadzic;

verzoekt de regering om binnen de Raad te bepleiten dat de EU maximale druk op Servië gaat uitoefenen om de opsporingsstrategie te evalueren en om de nodige hervormingen binnen het veiligheidsapparaat door te voeren;

verzoekt de regering voorts om binnen de Raad te bepleiten dat de EU de Servische autoriteiten waar nodig ondersteunt bij het evalueren en aanpassen van de opsporingsstrategie en bij het hervormen van het veiligheidsapparaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 158 (32500-V).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heerDe Roon (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie is natuurlijk ook een voorstander van opsporing, vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers. Maar anders dan in de motie-El Fassed/Braakhuis is verwoord, zijn wij van mening dat de Europese Unie zich daar niet mee moet bemoeien. De Europese Unie moet zich bezighouden met economische samenwerking.

Ik lees verder in de motie dat het ook eigenlijk de bedoeling is om de weg vrij te maken voor de toetreding van Servië tot de Europese Unie. Daar zijn we ook geen voorstander van. Dat is dus een extra reden voor de PVV-fractie om tegen de motie te stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-El Fassed/Braakhuis (32500-V, nr. 158).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven