12 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het eindrapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit) (31980, nr. 16),

te weten:

 • - de motie-Slob over nutsbankactiviteiten (31980, nr. 19);

 • - de motie-Slob/Braakhuis over het geheimhoudingsregime (31980, nr. 20);

 • - de motie-Irrgang/Braakhuis over in de wet opnemen van het beloningsbeleid (31980, nr. 21);

 • - de motie-Huizing over ingrijpen bij onwenselijk beloningsbeleid (31980, nr. 22);

 • - de gewijzigde motie-Huizing over de bankierseed (31980, nr. 37);

 • - de motie-Blanksma-van den Heuvel over implementatie van de maatregelen (31980, nr. 24);

 • - de motie-Blanksma-van den Heuvel/Slob over duurzaam aandeelhouderschap (31980, nr. 25);

 • - de motie-Blanksma-van den Heuvel over wettelijke verankering van de Code Banken (31980, nr. 26);

 • - de motie-Blanksma-van den Heuvel over een rapportage over economische ontwikkelingen (31980, nr. 27);

 • - de motie-Koolmees/Braakhuis over nummerportabiliteit (31980, nr. 28);

 • - de motie-Van Vliet over 100% belasten van bonussen (31980, nr. 30);

 • - de motie-Braakhuis/Plasterk over duurzaam beloningsbeleid (31980, nr. 31);

 • - de motie-Braakhuis c.s. over een gedragscode voor alle financiële instellingen (31980, nr. 33);

 • - de motie-Braakhuis c.s. over de voortgang van de implementatie (31980, nr. 34);

 • - de motie-Plasterk/Braakhuis over de beloningsparagraaf van de Code Banken (31980, nr. 36).

(Zie vergadering van 17 maart 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Blanksma-van den Heuvel (31980, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Blanksma-van den Heuvel en Huizing. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (31980).

De motie-Blanksma-van den Heuvel (31980, nr. 26) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Blanksma-van den Heuvel en Huizing. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (31980).

De motie-Blanksma-van den Heuvel (31980, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Blanksma-van den Heuvel en Huizing. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (31980).

De motie-Huizing (31980, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Huizing en Blanksma-van den Heuvel. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (31980).

De gewijzigde motie-Huizing (31980, nr. 37) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Huizing en Blanksma-van den Heuvel. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (31980).

De motie-Plasterk/Braakhuis (31980, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-De Wit stelt dat afstand genomen moet worden van beloningssystemen die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico's en die in te hoge mate gebaseerd zijn op kortetermijnresultaten;

van mening dat de principes uit de Code Banken moeten worden toegepast en dat als regel geen gebruik gemaakt moet worden van de "leg uit"-optie;

voorts van mening dat deze beloningsnormen ook van toepassing dienen te zijn voor niet-bestuurders in de sector zoals handelaren (conform de aanbeveling van de commissie-De Wit);

verzoekt de regering, de bonussen bij financiële instellingen met inachtneming van het bovenstaande wettelijk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (31980).

Ik stel vast dat wij nu over de (nader) gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Slob (31980, nr. 19).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob/Braakhuis (31980, nr. 20).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Braakhuis (31980, nr. 21).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Huizing/Blanksma-van den Heuvel (31980, nr. 42).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Huizing/Blanksma-van den Heuvel (31980, nr. 43).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Blanksma-van den Heuvel/Huizing (31980, nr. 39).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Slob (31980, nr. 25).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Blanksma-van den Heuvel/Huizing (31980, nr. 40).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Blanksma-van den Heuvel/Huizing (31980, nr. 41).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koolmees/Braakhuis (31980, nr. 28).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (31980, nr. 30).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heerIrrgang (SP):

Voorzitter. Nu de motie-Van Vliet op stuk nr. 30 over een wettelijke aanpak van bonussen is aangenomen, zouden wij graag een brief van het kabinet ontvangen over de manier waarop deze motie zal worden uitgevoerd. Ik vraag dit mede namens de PvdA en GroenLinks.

Devoorzitter:

Het was chic geweest om de heer Van Vliet zelf dit verzoek te laten doen, maar de heer Irrgang is jong en snel. Volgens mij is daar geen speld tussen te krijgen!

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Braakhuis/Plasterk (31980, nr. 31).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis c.s. (31980, nr. 33).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Braakhuis c.s. (31980, nr. 34).

Devoorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Plasterk/Braakhuis (31980, nr. 44).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven