17 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers over mogelijkheden voor de verbouw van duurzaam veevoer (21501-32, nr. 454).

(Zie vergadering van 16 maart 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers (21501-32, nr. 454) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de productiecapaciteit van veevoer mede ten grondslag ligt aan voedselzekerheid;

overwegende dat een groot deel van het Europese veevoer bestaat uit geïmporteerde soja;

overwegende dat de grootschalige productie van soja negatieve gevolgen met zich meebrengt voor de producerende landen;

constaterende dat er binnen Europa alternatieven bestaan voor soja om als grondstof voor veevoer te dienen, zoals lupine, voedererwten en veldbonen;

van mening dat een meer gesloten kringloop onderdeel uitmaakt van de verduurzaming van de landbouw;

van mening dat onder de duurzaamheidsdoelstellingen ook het gebruik van duurzaam veevoer valt;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor verdere verduurzaming van de landbouw door binnen het GLB een meer gesloten kringloop voor veevoerproductie te stimuleren, en hiertoe voorstellen aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 468 (21501-32).

Op verzoek van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink stel ik voor, haar gewijzigde motie (21501-32, nr. 468) opnieuw van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.50 uur tot 16.00 uur geschorst.

Naar boven