Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de HSL-Zuid, te weten:

- de motie-Duyvendak over de risicoreservering voor de HSL-Zuid (22026, nr. 182).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven