Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over versnelde sluiting asielzoekerscentra, te weten:

- de motie-Vos c.s. over een inkrimpingsplan onder voorwaarden en de vastgestelde bezettingsgraad (19637, nr. 742);

- de motie-Vos c.s. over een onderzoek naar het inzetten van leegstaande COA-opvangvoorzieningen ten behoeve van maatschappelijke opvang (19637, nr. 743);

- de motie-Dijsselbloem c.s. over de afspraken betreffende de gedwongen verhuizing tussen opvangcentra (19637, nr. 744).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Vos c.s. (19637, nr. 742).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (19637, nr. 743).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem c.s. (19637, nr. 744).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven