Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota/Jaarverslagen, te weten:

- de motie-Douma over het informeren van de burger over doelen en resultaten (28880,28929, nr. 91);

- de motie-Douma over de inkomens van topmanagers van ministeries en gepremieerde en gesubsidieerde instellingen (28880,28929, nr. 92);

- de motie-Crone/Vendrik over de efficiëntiekorting (28880,28929, nr. 93);

- de motie-Bakker c.s. over de regeling tot stimulering van de Nederlandse speelfilm (28880,28929, nr. 94);

- de motie-Vendrik/Crone over de opbrengst van de verdeling van de radiofrequenties (28880,28929, nr. 95).

(Zie vergadering van 25 juni 2003.)

In stemming komt de motie-Douma (28880, 28929, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Douma (28880, 28929, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Crone/Vendrik (28880, 28929, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bakker c.s. (28880, 28929, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Crone (28880, 28929, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik stel voor, de bij de jaarverslagen over het jaar 2002 van de ministeries en fondsen behorende rapporten van de Algemene Rekenkamer (28880) voor kennisgeving aan te nemen en de desbetreffende ministers decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven