Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over technologie en innovatie, te weten:

- de motie-Van Dam/Vendrik over één nota voor een samenhangend innovatie- en wetenschapsbeleid (28600 XIII, nr. 56).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven