Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over modernisering AWBZ, te weten:

- de motie-Verbeet/Tonkens over de extramuralisering van de ouderenzorg (26631, nr. 49);

- de motie-Verbeet c.s. over de invoering van de functiegerichte bekostiging (26631, nr. 50);

- de motie-Vietsch c.s. over gedwongen verhuizingen (26631, nr. 51).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Verbeet/Tonkens (26631, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verbeet c.s. (26631, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vietsch c.s. (26631, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven