Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verruiming van de regeling voor zelfstandige behandelcentra, te weten:

- de motie-Arib/Kant over het toezicht op ZBC's (28600 XVI, nr. 134);

- de motie-Tonkens over de verplichte samenwerkingsovereenkomst van ZBC's en ziekenhuizen (28600 XVI, nr. 135).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Arib/Kant (28600-XVI, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tonkens (28600-XVI, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven