Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verkeersveiligheid, te weten:

- de motie-Duyvendak/Van Bommel over verplichte open zijafscherming (28600 XII, nr. 117);

- de motie-Van der Staaij c.s. over de verkeersveiligheidsdoelstellingen (28600 XII, nr. 118);

- de motie-Luchtenveld over verplichte zijafscheiding (28600 XII, nr. 119);

- de motie-Luchtenveld c.s. over de bergingswerkzaamheden en -capaciteit (28600 XII, nr. 120).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Luchtenveld c.s. (28600-XII, nr. 120) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering om:

  • - al het mogelijke te doen om mogelijke negatieve gevolgen voor slachtoffers en langdurige verkeerscongestie te voorkomen;

  • - te bevorderen dat zo spoedig mogelijk opnieuw alle betrokken partijen nader overleg voeren;

  • - strikt de hand te houden aan de bestaande aanrijtijden;

  • - zoveel mogelijk te bevorderen dat per 1 juli a.s. de kwaliteit bij de berging na ongevallen vooropstaat,"

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Luchtenveld, Hermans, Verdaas, Van der Staaij en Van Haersma Buma.

Zij krijgt nr. 121 (28600-XII).

In stemming komt de motie-Duyvendak/Van Bommel (28600-XII, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (28600-XII, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Luchtenveld (28600-XII, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Luchtenveld c.s. (28600-XII, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven