Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over de Europese Raad, te weten:

- de motie-Timmermans/Koenders over versterkt en robuust optreden van de internationale gemeenschap en de directe EU-betrokkenheid bij de oplossing van conflicten in de Democratische Republiek Congo (21501-20, nr. 222);

- de motie-Van der Laan c.s. over een Europees agentschap op het gebied van de ontwikkeling van militaire vermogens (21501-20, nr. 223).

(Zie vergadering van 24 juni 2003.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Laan stel ik voor haar motie (21501-20, nr. 223) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef de heer Van Baalen gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over motie nr. 222.

De heer Van Baalen (VVD):

Voorzitter. De motie-Timmermans-Koenders is een bevestiging van staand regeringsbeleid en daarmee overbodig. Het regeringsbeleid wordt door de fractie van de VVD ondersteund, maar de motie zullen wij niet steunen.

In stemming komt de motie-Timmermans/Koenders (21501-20, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven