Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de veiligheid en het beheer van radioactief afval, het vervoer van radioactieve stoffen en nucleaire installaties, te weten:

- de motie-Samsom c.s. over besteding van geld voor gepland onderzoek (28674, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven