Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 juni 2003 over de verdeling van radiofrequenties.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Collega's zullen nog met moties komen om de kleur van het nog te vergeven kavel ietwat op te rekken. Op voorhand sluit ik mij daarbij aan en ik ben met name benieuwd naar de reacties van D66 en de LPF, want gaan in dit korte debat een cruciale rol spelen.

In het overleg hebben wij ook gesproken over de piraten. Er is op dat punt een soort van toezegging gedaan, maar die wil ik met de volgende motie iets vaster omlijnen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er naast de nu wettelijk erkende publieke en commerciële radiomakers nog een groep radiomakers bestaat die zonder subsidie of reclame-inkomsten programma's wil uitzenden met een lokaal/regionaal bereik;

van mening dat deze groep omroepamateurs of vrije radiomakers duidelijk in een behoefte voorziet;

verzoekt de regering om in overleg met betrokkenen een plan op te stellen en in september aan de Kamer voor te leggen hoe de nog vrije ruimte in de ether optimaal gebruikt kan worden ten behoeve van deze nieuwe categorie radiomakers;

verzoekt de regering, daarbij in ieder geval aandacht te besteden aan:

  • - de mogelijkheden die de nog vrije ruimte op de FM-band biedt;

  • - de mogelijkheden om de 26MC omroepband (12-meterband) exclusief te bestemmen voor digitale (DRM) uitzendingen van omroepamateurs,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Vendrik en Vergeer-Mudde. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 140(24095).

De heer Vendrik (GroenLinks):

Gelet op het brede draagvlak in de Kamer om iets te doen voor de nog niet erkende radiostations, zou het ook mijn fractie een lief ding waard zijn als het kabinet bij aanname van deze motie ook nog even nagaat hoe het verder moet met de actie Etherflits. Als wij op het punt staan, een groot deel van deze radioamateurs te legaliseren – daarop komt het neer – is het cru om in het kader van die actie te doen alsof dat niet het geval is.

Ik heb nog een vraag naar aanleiding van de nader ingekomen brief over de programmatische toets, die tijdens het AO niet kon worden besproken. Tijdens het overleg heb ik begrepen dat bij de uitvoering van de programmatische toets de staatssecretaris heeft gesproken over het hanteren van referentietabellen. In de brief kom ik dit niet tegen. Gisteren heb ik verder begrepen dat bij de kort gedingen hevig ter discussie heeft gestaan of die referentietabellen eigenlijk wel bestaan. Ik begrijp er eigenlijk niks meer van hoe deze programmatische toets is uitgevoerd. Bestaan die tabellen nu wel of niet? Als deze wel bestaan, wil ik ze graag zien. De staatssecretaris zegt in haar brief zeer terecht dat zij geen aanleiding heeft gezien, het advies van de commissie-Franken op dit onderdeel niet te volgen. Deze staatssecretaris is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de programmatische toets. Als Kamerlid wil ik goed worden Vendrikgeïnformeerd; mij is niet helder – en volgens mij geldt dat voor velen – hoe deze programmatische toets is uitgevoerd.

De heer Heemskerk (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie heeft zich tijdens het AO op het standpunt gesteld dat er sprake was van: nieuwe ronde, nieuwe kansen. In dat licht mochten de spelregels voor de verdeling van de overgebleven radiokavel worden aangepast. De staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat de huidige procedure gold. Ik ben nu echter enigszins in verwarring geraakt. In het persbericht van EZ wordt namelijk toch gesproken over een nieuwe ronde. Daarnaast heb ik begrepen dat de landsadvocaat gisteren heeft gesuggereerd dat de clausulering kan worden aangepast. Op basis daarvan dien ik een motie in, met als doel iedereen die buiten de boot is gevallen maar zich wel richt op een specifieke doelgroep, de mogelijkheid te geven op kavel A8 te bieden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kavel A8 voor landelijke commerciële radio-omroep onverdeeld is gebleven;

overwegende dat de regering deze kavel via een aanvullende vergelijkende toets wil verdelen;

van mening dat pluriformiteit van het radiolandschap een groot goed is;

verzoekt de regering, de frequentieruimte in de FM-band die bekend staat als kavel A8, slechts aan te wenden voor het uitzenden van radioprogramma's van commerciële omroepinstellingen die zich met een innovatief ("non-mainstream")programma voornamelijk richten op een specifieke doelgroep. Daartoe dienen dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur de programma's ten hoogste 30% muziek uit de gangbare hitlijsten te bevatten en ten minste 30% muziek die minder dan een jaar geleden is uitgebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Heemskerk. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 141(24095).

De heer Heemskerk (PvdA):

Uit de wandelgangen heb ik begrepen dat wordt overwogen, een motie in te dienen om Radio 1 uit te breiden tot de middengolf. Hoewel mijn fractie sympathiek staat tegenover het idee om Radio 1 weer op de middengolf te laten uitzenden, vinden wij dat niet vooruit moet worden gelopen op kleine onderdelen uit het McKinseyrapport. Wij zullen die motie dan ook niet ondersteunen.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Ik heb inderdaad een motie over het laatste onderwerp dat de heer Heemskerk noemde. Die motie heeft totaal niets te maken met conclusies uit een rapport dat naar wij hebben begrepen gisteren is verschenen. In de motie wordt gevraagd om verbreding van de ontvangst van Radio 1, via de middengolf.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na de herverdeling van de radiofrequenties Radio 1 niet meer via de middengolf (AM) te ontvangen is;

overwegende dat het aantal mensen dat door middel van de programmering van de huidige zender 747 AM wordt bereikt minimaal is;

overwegende dat het verdwijnen van Radio 1 op de middengolf als een gemis wordt ervaren;

overwegende dat dit met name wordt gemerkt door Nederlanders die in ons omringende landen wonen, werken (transport op de weg en het water) en recreëren;

verzoekt de regering, op korte termijn in overleg te treden met de publieke omroep, met het doel de zender 747 AM zodanig vorm te geven dat via de middengolffrequentie 747 AM overwegend de programma's van Radio 1 worden doorgegeven, zonder dat een wettelijke verplichting inzake de kleine zendgemachtigden in de knel komt;

stelt vast dat dit tevens een belangrijke besparing op de kosten van de publieke omroep met zich kan brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Atsma, Bakker, Blok en Van den Brink. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 142(24095).

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Voorzitter. Ik dien een motie in in verband met het bereik van de regionale zenders. Er is beloofd dat deze zenders een volledig dekkend bereik zouden hebben. Deze zenders zijn bovendien van belang voor informatie over rampen en calamiteiten. Dit kan niet langer op zijn beloop gelaten worden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een dekking van 100% voor de publieke omroepen wettelijk verplicht is;

overwegende dat een aantal regionale omroepen niet overal in het eigen verzorgingsgebied ontvangen kan worden;

constaterende dat regionale publieke omroepen als rampenzender functioneren;

overwegende dat de problemen bij de minister genoegzaam bekend zijn;

constaterende dat de Omrop Fryslân op 18 juli een kort geding voert indien er niet binnen tien dagen een plan van aanpak ligt;

draagt de regering op om in het overleg met de regionale omroepen op 1 juli 2003 een technisch plan van aanpak Vergeer-Muddevoor te leggen, opdat de ontvangstproblemen zo spoedig mogelijk worden opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Vergeer-Mudde, Heemskerk en Vendrik. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 143(24095).

De heer Atsma (CDA):

Vindt u niet dat de overwegingen van de motie onvolledig zijn, omdat ook de landelijke publieke omroep op dit moment problemen heeft? De Kamer heeft nog geen drie maanden geleden exact dezelfde uitspraak gedaan, maar dan in een brede context, voor alle publieke omroepen. Wij hebben de regering toen al opgeroepen om de gaten te dichten. Is de motie in die zin niet overbodig? De Kamer heeft al een uitspraak gedaan. Ik heb van de minister begrepen dat er hard wordt gewerkt aan de knelgevallen die nu zijn gesignaleerd.

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Dit is niet de eerste motie over het slechte bereik van publieke zenders, die toch wettelijk verplicht een goed bereik zouden moeten hebben. Het begint een slepende zaak te worden. Omrop Fryslân heeft daarover eergisteren overlegd met Economische Zaken. Het zag er niet naar uit dat er snel een plan van aanpak zou komen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Waddeneilanden niet bereikt kunnen worden als zich een ramp voordoet met een schip op de Noordzeeroute daar. De urgentie wordt steeds groter. Er dreigt ook een kort geding. Wij roepen de regering op om nu echt met een plan van aanpak te komen en niet te blijven steken in overleg.

Ik wil nog een motie indienen betreffende de kavel A8. Wij willen de clausulering iets verruimen met een mogelijkheid die in omroepland zeer gewenst is.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kavel A8 voor landelijke commerciële radio-omroep onverdeeld is gebleven;

overwegende dat de regering dit kavel via een aanvullende vergelijkende toets wil verdelen;

van mening dat de pluriformiteit van het radiolandschap een groot goed is;

verzoekt de regering, kavel A8 naast klassiek of jazz, ook te clausuleren voor alternatieve popmuziek,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Vergeer-Mudde. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 144(24095).

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Voorzitter...

De heer Bakker (D66):

De motie spreekt ook over alternatieve popmuziek. Waarom is er geen sprake van Nederlandse muziek, wereldmuziek of vroegmiddeleeuwse en klassieke muziek? Kortom, wat brengt mevrouw Vergeer-Mudde ertoe om specifiek deze muzieksoort vanuit de Kamer te willen toevoegen en geen andere muzieksoorten waarvoor ook bepaalde doelgroepen zijn?

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Het gaat om een gemis op onze zenders. Mainstream komt voldoende aan de orde en alternatieve popmuziek, waarvoor Kink FM was, dreigt nu in de verdrukking te komen, evenals jazz en klassieke muziek die wij ook willen handhaven. Wij willen dat hiervoor een mogelijkheid wordt geboden.

De heer Bakker (D66):

Als u dit van belang vindt, ligt het dan niet het meest voor de hand om de publieke omroep te vragen om aan dit soort muziek meer aandacht te besteden? Daar is mainstream ook aan de orde van de dag.

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Het een sluit het ander niet uit, maar wij hebben met betrekking tot de commerciële zenders afgesproken dat een deel wordt geclausuleerd. Daar zijn wij mee akkoord gegaan en het lijkt ons goed om dat in dit geval iets te verbreden met alternatieve popmuziek.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Van der Laan, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ik heet haar welkom, nu zij voor het eerst sprekend in de plenaire vergadering aanwezig is.

Staatssecretaris Van der Laan:

Voorzitter, dank u voor dit welkom. Ik zal proberen op de moties en de vragen die gesteld zijn kort en duidelijk te antwoorden, omdat blijkt dat verwarring is ontstaan over de verschillende informatie die wij daarover hebben gegeven. De heer Vendrik vroeg aandacht voor de etherpiraten. Verder vroeg hij, daarover een uitspraak te doen. Op het eerste gezicht lijkt het sympathiek om enige vrije ruimte te creëren voor de etherpiraten, maar hier zitten – en niet in het minst op juridisch gebied – de nodige haken en ogen aan. Wij werken op dit moment met een vergunningensysteem en moeten eerst de klachten over de ontvangstkwaliteit onderzoeken en aanpakken. Dit is al aan de orde geweest in het algemeen overleg. Hier ligt ook een lijn met Etherflits. Ook dat project houdt verband met de keuze die rondom etherpiraten wordt gemaakt.

Gedurende het zomerreces wordt deze zaak goed bestudeerd. Mijn collega van Economische Zaken zal daarbij op verzoek van de Kamer ook de situatie in Nieuw-Zeeland meenemen. Verder zal mijn collega van Economische Zaken, zoals is toegezegd in het algemeen overleg, de Kamer in september – vrij snel na het zomerreces – een brief sturen. Daarin zal naast de geboekte voortgang inzake de storingsklachten inhoudelijk op deze motie worden ingegaan. Ook zal in deze brief het standpunt van het kabinet hierover worden weergegeven. Daarom verzoek ik de heer Vendrik mede namens mijn collega van Economische Zaken, deze motie aan te houden.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Wat mij betreft, zijn er vandaag twee smaken. Of de staatssecretaris voert de motie uit en dan hoef ik haar niet aan te houden...

De voorzitter:

Als de motie wordt aangenomen, bedoelt u.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Nee, de staatssecretaris kan nu toezeggen dat ze de motie uitvoert. Dan hoef ik haar niet in stemming te brengen omdat zij overbodig is. Als de staatssecretaris zegt dat zij geen behoefte aan de motie heeft, komt er gewoon een stemming. Ik houd de motie niet aan, daar duurt het allemaal te lang voor. Natuurlijk begrijp ik dat er haken en ogen aan zitten. Ik kan mij geen onderdeel van dit dossier voor de geest halen waar geen haken en ogen aan zitten. Ik begrijp dit, maar ik wil dat het kabinet zijn uiterste best doet om iets voor de piraten te regelen. Dat spreek de motie uit: geen resultaatsverplichting, wel een inspanningsverplichting met een aantal specifiek benoemde onderdelen. Als de staatssecretaris dat doet, trek ik de motie in. Als zij zegt dat zij het niet weet, houd ik de motie niet aan en breng ik haar in stemming. Aanhouden was een oplossing zodat de komende maanden rustig naar dit dossier kan worden gekeken.

Staatssecretaris Van der Laan:

U begrijpt dat ik op dit moment namens mijn collega van Economische Zaken moet spreken. Ik bevind mij in een lastig parket, omdat ik op dit moment geen overleg kan voeren. Het is volgens ons geen dossier om daarover nu dergelijke vergaande uitspraken te doen. Ik moet de motie dan ook ontraden.

De heer Vendrik heeft nog een vraag gesteld over de referentietabellen. Referentietabellen bestaan inderdaad; het zijn richtsnoeren die bij de beoordeling door de commissie zijn gebruikt. Zoals ik reeds in het AO heb gemeld, hebben wij zeer bewust gekozen voor een zorgvuldige formulering omdat deze zaak onder de rechter is. Volgende week zal de rechter uitspraak doen en ik wil deze niet doorkruisen met uitspraken hier in de Kamer.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Dit is een essentieel onderdeel van de toets. Het is politiek een gewichtig onderdeel en wij krijgen de gevraagde informatie niet. Ik kan niet anders concluderen dan dat ik dat zeer betreur en dat wij onze controlerende taak op dit punt dus niet kunnen uitvoeren. Ik kijk nu ook even in uw richting, voorzitter. Het is echt heel belangrijke informatie want met die referentietabellen en de manier waarop zij zijn gebruikt, staat of valt de uitkomst van de toets. Als het niet goed gedaan is, kan de heleboel weer opnieuw beginnen. Ik vind deze gang van zaken buitengewoon onbevredigend. Ik roep uw steun in, voorzitter. Wat te doen?

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik wil en kan niet interveniëren in de positie van de rechter op dit punt. Op het moment dat ik hierover uitspraken doe, heeft dat betekenis voor de rechtsgang en de informatie die daar gedeeld wordt.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik vraag naar het bestaan van de referentietabellen en hoe zij eruitzien. De staatssecretaris geeft die informatie niet prijs. Dat vind ik heel raar. De commissie-Franken heeft deze gebruikt en de regering heeft de conclusies van die commissie overgenomen. Dat is allemaal al gebeurd. Ik vraag naar feitelijke informatie opdat ik de regering kan controleren. Dat is mijn taak en de staatssecretaris stelt mij niet in staat die taak uit te voeren. Zij moet zich niet verschuilen onder de rechter.

Staatssecretaris Van der Laan:

Voorzitter. Ik krijg wat nieuwe informatie aangereikt. De Kamer beschikt over het advies van de commissie-Franken waarin hierover een heleboel informatie staat. Ik kan eventueel het voorstel doen om de richtsnoeren vertrouwelijk naar de Tweede Kamer te sturen.

De voorzitter:

Akkoord.

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik hoop dat ik daarmee voldoende tegemoetgekomen ben aan de behoefte van de Kamer.

De heer Heemskerk heeft vragen gesteld over de gewijzigde clausulering. Op grond van de Telecommunicatiewet dient voor nog verdere verdeling van de frequentiekavels een met de vorige vergelijkende toets vergelijkbare procedure te worden toegepast, zoals wij hebben gewisseld in het algemeen overleg. Ik blijf op het standpunt staan dat een andere uitgifteprocedure niet kan worden toegepast, omdat er zich dan geen gewijzigde omstandigheden voordoen volgens de Telecommunicatiewet. De woorden "nieuwe ronde" moeten niet in juridische zin worden geïnterpreteerd. Ik interpreteer ze niet in juridische zin, maar in praktische zin. Het toepassen van zo'n vergelijkbare procedure betekent dat er een logisch vervolg op de recente frequentieverdeling moet komen. Zoals wij in het algemeen overleg hebben gewisseld, kom je nadat je alles hebt verdeeld uiteindelijk tot een totaalpakket waarin wij uiteindelijk met dezelfde regels en dezelfde uitgangspunten doorgaan. Anders worden de spelregels tussentijds veranderd. Ik begrijp dat het moeilijk is om hierover overeenstemming te krijgen, omdat er twee volstrekt verschillende uitgangsposities zijn. Of je zegt dat het is gestopt en dat wij opnieuw beginnen; in dat geval heeft u gelijk. Of je zegt dat het een totaalpakket is waarin wij alle regels consequent blijven handhaven; in dat geval vind ik dat ik gelijk heb. Het is uiteindelijk aan de rechter om hierover te beslissen. Dat zal ook gebeuren in de verschillende rechtszaken die reeds zijn gestart. Het is moeilijk om op dit punt compromissen te sluiten.

De heer Heemskerk (PvdA):

Ik dank de staatssecretaris voor de toelichting. Ik begrijp er steeds minder van. Het is een extra ronde, maar geen nieuwe ronde.

Staatssecretaris Van der Laan:

Het is praktisch een nieuwe ronde, maar juridisch geen nieuwe ronde.

De heer Heemskerk (PvdA):

De PvdA-fractie staat op het standpunt: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan mag je nog eens nadenken over de spelregels. In het oude spel is het totaal vrij; dan kun je niet terug naar de voorgenomen clausulering. Nogmaals, de juristen moeten dat maar uitvechten. Het gaat de PvdA-fractie erom dat er niet nog een pulpzender – ik zeg het maar onparlementair – bij komt, maar een zender die zich richt op een specifieke doelgroep. Jazz heeft mijn persoonlijke voorkeur, maar klassiek of alternatieve pop is ook mogelijk. Daarom zijn wij voor de objectieve clausulering om dat kavel op te rekken tot zoveel mogelijk specifieke doelgroepen zonder dat het te algemeen wordt.

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik begrijp de inhoudelijke wensen en voorkeuren. Bij een klassiek kavel komt pulp bij mij wat minder snel op. Ik hoop dat de geclausuleerde versie er toch toe leidt dat in ieder geval niet voor pulp wordt gekozen en dat met de regels die wij hebben gehanteerd en wat mij betreft blijven hanteren pulp zo min mogelijk kans maakt. Dat neemt niet weg dat ik blijf bij mijn geclausuleerde optie. Het is aan de rechter om uiteindelijk aan te geven wie van ons achteraf misschien gelijk heeft gehad.

De heer Atsma heeft een motie ingediend over Radio 1 in relatie tot het voorstel van McKinsey. Ik zal niet inhoudelijk ingaan op dat voorstel.

De heer Atsma (CDA):

De motie heeft niets te maken met McKinsey, maar met een oude discussie over de vraag of Radio 1 door de frequentiesystematiek van de middengolf zou moeten verdwijnen. Dat hebben wij besloten en wij zien nu wat de gevolgen zijn. Een bijkomend aspect kan zijn dat er een bezuiniging mogelijk is, maar dat is niet meer dan een optie.

Staatssecretaris Van der Laan:

In dat geval heb ik de verbinding met McKinsey iets te snel gelegd. In mijn antwoord is die verbinding er overigens wel met de voorstellen die door McKinsey zijn gedaan. Ik stel mij voor dat ik de gesprekken met de publieke omroep begin zoals ik van plan was en ik zal dit punt van de motie van de heer Atsma daarin betrekken.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Ik wil de motie wijzigen door de laatste zin van de motie "stelt vast dat dit tevens een belangrijke besparing op de kosten van de publieke omroep met zich mee kan brengen" te schrappen. Op die manier is er geen enkel raakvlak met McKinsey.

De voorzitter:

Dat is mijnerzijds uiteraard akkoord. De motie in gewijzigde vorm zal worden rondgedeeld.

De heer Heemskerk (PvdA):

Zelfs op basis van de gewijzigde motie zal er sprake zijn van een verdeling van de radio-omroepen en van een mogelijke rol van Radio 1 of Radio 747 en wordt er zelfs zonder die besparingen vooruitgelopen op het rapport van McKinsey.

Staatssecretaris Van der Laan:

Ook met de wijziging van de motie meen ik dat de afweging rond het rapport van McKinsey niet mag worden beïnvloed en dat dit met deze beslissing wel het geval zou kunnen zijn. Daarom zou ik dit punt liever willen oppakken in het kader van de besluitvorming over de bezuinigingen op de publieke omroep. Ook de wijziging kan mij er niet van overtuigen dat ik daardoor in een andere positie zit.

Mevrouw Vergeer heeft een vraag gesteld over storingen van de ontvangst. Ik kan melden dat mijn collega van EZ zeer hard bezig is om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. De technische analyse is grotendeels gereed. Er zijn echter een aantal punten in welk geval het technisch niet duidelijk is waaraan de storingen liggen. Dat betekent dat mijn collega van EZ nog enige tijd nodig heeft om een en ander nader uit te zoeken, maar mevrouw Vergeer kan er verzekerd van zijn dat dit onderwerp zonder meer bovenaan zijn lijstje van urgente zaken staat die opgelost moeten worden. Hij verwacht de Kamer erover in de brief die reeds is aangekondigd voor september uitgebreid te informeren.

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Mag ik uit dit antwoord afleiden dat de zaak zeker verholpen zal worden?

Staatssecretaris Van der Laan:

De storingen zullen zeker verholpen worden maar de termijn waarbinnen is afhankelijk van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Die storingen zijn reeds heel lang bekend. Op 1 juli is er opnieuw een overleg met de regionale omroepen hierover. Komt u dan al met een plan van aanpak, behalve dan wellicht op die punten waarover wij het nog niet precies weten?

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik verzoek u mij een paar seconden de tijd te geven om de ambtenaren te raadplegen. U begrijpt dat dit niet mijn natuurlijke dossier is, zodat ik wat gemankeerd ben achter deze tafel.

De voorzitter:

Er bestaat begrip voor het feit dat u het op deze manier even moet doen, omdat u hier ook namens de minister van Economische Zaken staat die op dit moment niet aanwezig kan zijn. Daar heeft de Kamer begrip voor.

Staatssecretaris Van der Laan:

Dank u wel, voorzitter. Ik krijg net door dat het goed mogelijk is om per 1 juli een plan van aanpak gereed te hebben.

De motie-Atsma c.s. (24095, nr. 142) is in die zin gewijzigd dat de zinsnede "stelt vast dat dit tevens een belangrijke besparing op de kosten van de publieke omroep met zich mee kan brengen" is geschrapt.

De voorzitter:

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 145(24095).

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan het eind van de vergadering te stemmen over de ingediende moties.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven