Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over C2000, te weten:

- de motie-Slob c.s. over gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer (28970, nr. 3).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Groenlinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven