Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over AVI-bodemas, te weten:

- de motie-Samsom/Duyvendak over het gebruik van AVI-bodemassen (28600 XI, nr. 111).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven