Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen) (28777),

- over:

- de motie-Van Gent over een huursubsidie-informatiepunt (28777, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 juni 2003.)

De voorzitter:

Ik deel mee dat mevrouw Van Gent haar amendementen op de stukken nrs. 9 en 11 intrekt.

Artikel I, de onderdelen A t/m U, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bochove (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd door aanneming van het amendement-Van Bochove (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen W t/m EE worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (28777, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven