Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) (28967).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

  • een, ten geleide van het rapport inzake haalbaarheidsstudie naar inburgering in het land van herkomst (27083, nr. 36);

  • een, ten geleide van het eindrapport van het Groot Project "Voorbereiding op en invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet" (27557, 19637, nr. 15);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (28634, R1727, nr. 18);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

  • een, over de tweede fase van het European Capabilities Action Plan (ECAP) (21501-02, nr. 484);

  • een, over de stand van zaken met betrekking Lijst van ingekomen stukkentot het archiefbeheer (28600-X, 26122, nr. 47);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de problemen waar de garnalensector mee te maken heeft (21501-32, nr. 37);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de openbaarheid van topinkomens in de (semi-)publieke sector (28163, nr. 13);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over informatie over het werkgebonden aandeel in de WAO-instroom en een schatting van het werkgerelateerde ziekteverzuim (25883, nr. 16);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over inning van de eigen bijdragen voor thuiszorg (26631, nr. 48).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Europese Zaken, inzake voorlichting door de Raad van State over Europese ontwerpregelgeving;

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het rapport "Notaris in loondienst";

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de Monitor inkomsten uit lokale heffingen 2003;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, ten geleide van rapporten Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid;

  • een, ten geleide van het jaarverslag 2002 Onderwijsinspectie;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, ten geleide van het rapport "Organisatie- en efficiëntieverbeteringen Publieke Omroep";

  • een, ten geleide van het jaarverslag Rijksinspectie voor de Archeologie;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de ontwerp-AMvB tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met introductie spitsstrokenborgen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende adressen:

een, van de heer C.L.E. Kuoh te Utrecht, met betrekking tot restitutie IB/PV over de jaren 1994,1996, 1997, 1999 en 2000;

een, van mevrouw J.A.B. Tiggeloven-van den Heuvel te Haarlem, met betrekking tot het vervallen van het bijzondere tarief van 20% (overlijdenswinst) in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en toepassing van de hardheidsclausule/Resolutie 21 mei 1991 DB/90/6163;

een, van M. van der Deure te Leiden, met betrekking tot versnelde procedure MVV-aanvraag;

een, van R.H.T. Meelkop te Rotterdam, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van een aanslag IB/PV 2000;

een, van S.J. Swaerts te Bedum, met betrekking tot een klacht over de behandeling van de belastingdienst;

een, van mevrouw T.J. van Loon te Roosendaal, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule inzake ambtshalve vermindering aanslag inkomstenbelasting 1996;

een, van J.P. Mulder te Bennekom, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule inzake een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2001;

een, van mevrouw J. Bunskock te Goor, met betrekking tot teruggaaf huursubsidie.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de verzoekschriften;

5. een brief van S.G. Ekelmans, inzake afschrift van brief aan minister van Justitie inzake uitzetting asielzoeker uit Kongo.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PbEG 1998 L24) alsmede richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PbEG 2002 L201) (28962);

b. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

  • - Wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) (28967).

Naar boven