Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de verdeling van radiofrequenties, te weten:

- de motie-Vendrik/Vergeer-Mudde over vrije ruimte in de ether en de 26 MC omroepband (24095, nr. 140);

- de motie-Heemskerk over kavel A8 (24095, nr. 141);

- de gewijzigde motie-Atsma c.s. over de zender 747 AM en Radio 1 (24095, nr. 145);

- de motie-Vergeer-Mudde c.s. over de ontvangstproblemen van de regionale omroepen (24095, nr. 143);

- de motie-Vergeer-Mudde over kavel A8 (24095, nr. 144).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer Heemskerk heeft zijn motie op stuk nr. 141 gewijzigd en mevrouw Vergeer heeft haar motie op stuk nr. 143 gewijzigd.

De motie-Heemskerk (24095, nr. 141) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, te bevorderen dat de frequentieruimte in de FM-band, die bekend staat als kavel A8, slechts wordt aangewend voor het uitzenden van radioprogramma's van commerciële omroepinstellingen die zich met een innovatief ("non-mainstream")programma, waaronder begrepen klassiek, jazz, urban, alternatieve pop, klassieke rock, latin etc., voornamelijk richten op een specifieke doelgroep. Daartoe dienen dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur, de programma's ten hoogste 30% muziek uit de gangbare hitlijsten te bevatten,"

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 146 (24095).

De motie-Vergeer (24095, nr. 143) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een dekking van 100% voor de publieke omroepen wettelijk verplicht is;

overwegende dat de landelijke en regionale publieke radiozenders niet overal in het eigen verzorgingsgebied ontvangen kunnen worden;

constaterende dat regionale publieke omroepen als rampenzender functioneren;

constaterende dat de problemen bij de minister genoegzaam bekend zijn;

constaterende dat de Omrop Fryslân op 18 juli een kort geding voert indien er niet binnen tien dagen een plan van aanpak ligt;

draagt de regering op om in het overleg met de landelijke en regionale publieke radiozenders op 1 juli 2003 een technisch plan van aanpak voor te leggen opdat de ontvangstproblemen zo spoedig mogelijk opgelost worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 147 (24095).

In stemming komt de motie-Vendrik/Vergeer-Mudde (24095, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heemskerk (24095, nr. 146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Atsma c.s. (24095, nr. 145).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vergeer-Mudde c.s. (24095, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer-Mudde (24095, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven