Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

De heer Van der Staaij heeft verzocht om een korte heropening van het debat over de Onderzoeksraad om een motie in te kunnen dienen. Ik stel voor, die heropening toe te voegen aan de agenda.

Ik stel voor, te behandelen in de vergadering van 26, 27 en 28 augustus:

  • - het wetsvoorstel Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) (28870).

Ik stel voor, te behandelen in de vergadering van 2, 3 en 4 september de wetsvoorstellen:

  • - Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen (28171);

  • - Wijziging van de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers alsmede enkele andere wijzigingen) (28748);

  • - Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven) (28339).

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken stel ik voor dat de Kamer zich uitspreekt tegen de voorgenomen instelling van een definitief agentschap Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (Novem) (28890).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

maandag 1 september van 11.15 uur-17.00 uur van de vaste commissie voor Justitie over:

  • - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling (28179);

maandag 1 september van 18.30 uur-23.00 uur van de vaste commissie voor Justitie over:

  • - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gebruik van internationale jaarrekeningstandaarden (28220);

maandag 22 september van 11.15 uur-16.00 uur van de vaste commissie voor Justitie over:

  • - Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement (27244).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken tot haar voorzitter respectievelijk ondervoorzitter heeft gekozen de leden De Grave en Wolfsen.

Ik deel aan de Kamer mee dat de tijdelijke commissie onderzoek Zorguitgaven tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Mosterd.

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in het Presidium het lid Cornielje tot plv. lid in plaats van het lid Blok.

Ik heb op verzoek van enkele fracties een aantal benoemingen gedaan in diverse commissies. Voorts heb ik enkele benoemingen gedaan in de zogenoemde vriendschapsgroepen. De bijzonderheden zullen in de Handelingen worden opgenomen.

(De noot zal worden opgenomen aan het eind van deze editie.)1

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Dam, die twee verzoeken wil doen.

De heer Van Dam (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek u om het verslag van het algemeen overleg over technologie en innovatie toe te voegen aan de agenda van de plenaire vergadering. Dit verzoek wordt ondersteund door mevrouw Van der Laan van D66.

Ik wil u, mede namens mevrouw Noorman-den Uyl verzoeken om het verslag van het algemeen overleg SUWI toe te voegen aan de agenda van de plenaire vergadering.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan beide verzoeken te voldoen en de verslagen van de algemene overleggen toe te voegen aan de agenda van vandaag. Het VAO technologie en innovatie zal op een zodanig tijdstip plaatsvinden dat ik het verzoek van de minister van OCW heb ingewilligd om daarbij niet aanwezig te zijn. Zij heeft een buitenlandse officiële verplichting, waarvoor zij aan het eind van de dag naar het buitenland moet vertrekken. Dit VAO zal alleen met de minister van Economische Zaken plaatsvinden.

Het woord is aan de heer Slob.

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Er is gisteren een algemeen overleg geweest over C2000. Ik verzoek u, het verslag daarvan op de agenda te plaatsen, omdat ik de Kamer graag om een uitspraak wil vragen.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook aan dit verzoek te voldoen en het VAO toe te voegen aan de agenda van vandaag.

Het woord is aan de heer Buijs.

De heer Buijs (CDA):

Voorzitter. Met uw goedvinden zou ik het verslag van het algemeen overleg Ziekenhuiszorg willen toevoegen aan de agenda van heden.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook aan dit verzoek te voldoen en dit VAO niet onderaan de lijst te zetten, maar het toe te voegen aan de lijst van drie VAO's die plaatsvinden met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit verslag zal dan ergens in de middag aan de orde komen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Halsema.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

De heer Duyvendak zit op dit moment in een algemeen overleg over de HSL-Zuid. Namens hem verzoek ik u om het verslag van dat algemeen overleg toe te voegen aan de plenaire agenda van deze middag. Ik kan natuurlijk geen uitsluitsel geven of dat VAO definitief zal plaatsvinden. Dat is natuurlijk afhankelijk van de uitkomst van het algemeen overleg.

De voorzitter:

Er is nu weer een procedure aan de orde waarvan wij hadden afgesproken dat die niet zou plaatsvinden: een VAO aanvragen op het moment dat het algemeen overleg nog niet is gehouden. Ik reageer daarom als volgt op het verzoek. Ik vraag u om machtiging om buiten de regeling van werkzaamheden om te beslissen over het inwilligen van dit verzoek als het verzoek na het algemeen overleg gehandhaafd wordt. Indien u mij die machtiging geeft en indien het verzoek gehandhaafd wordt, deel ik u mee dat ik zal beslissen om dit VAO ergens aan het eind van de middag te laten plaatsvinden. Het zal dan meteen na het VAO verkeersveiligheid worden geagendeerd. Dat vindt immers ook met de minister van Verkeer en Waterstaat plaats. Getracht wordt om de behandeling van agendapunten waar eenzelfde minister bij aanwezig moet zijn, achter elkaar te laten plaatsvinden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Karimi.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Mijn verzoek zal u niet verrassen. Ik wil graag dat ook het verslag van het algemeen overleg inzake de uitzending van de militairen naar Irak op de plenaire agenda van vandaag wordt gezet.

De heer De Haan (CDA):

Voorzitter. Ik merk als voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken op dat een verzoek om een VAO te houden natuurlijk altijd mogelijk is. Het gecompliceerde is echter dat er gisteren buitengewoon uitvoerig over gesproken is en dat het besluit tot uitzending van troepen naar Irak in de derde termijn – het is een notificatiebesluit – genomen is. Het lijkt mij derhalve moeilijk om dat besluit via een motie terug te draaien. Dat kan eigenlijk niet.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Ik heb de kwestie gisteren al tijdens de tweede termijn van het algemeen overleg aan de orde gesteld. Ik heb toen aangegeven dat als er procedurele bezwaren zouden zijn, ook die derde termijn niet hoefde plaats te vinden. Dat bleek toen dus niet het geval te zijn. Het was bovendien een algemeen overleg. Mijn fractie is alleen maar met een algemeen overleg over dit onderwerp akkoord gegaan als er vervolgens een VAO zou kunnen plaatsvinden. Anders hadden wij graag een plenaire behandeling van het totale besluit gezien.

De heer De Haan (CDA):

Dat is correct. Het is naar onze mening wel mogelijk om een VAO te houden, maar het debat kan dan wel uitermate kort zijn. Wij hebben er gisteren immers al zo'n zes uur over gesproken.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Dat is waar.

De voorzitter:

Ik kan u, wat dat betreft, geruststellen, omdat ook dit verslag van een algemeen overleg zal worden behandeld conform het vaste regime van VAO's die vandaag plaatsvinden. Alleen leden die een motie willen indienen, krijgen daartoe kort de gelegenheid. Andere leden die iets over een ingediende motie willen vragen, kunnen dat ook kort doen. Dat is vanmorgen uitstekend gegaan. Daar gaan wij dus dadelijk mee door.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven