Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over modernisering van de huisartsenzorg en het eindrapport over knelpunten in de huisartsenzorg, te weten:

- de motie-Tonkens/Kant over werken in deeltijd voor huisartsen (28600 XVI, nr. 136);

- de motie-Arib c.s. over de financiering van praktijkverpleegkundigen (28600 XVI, nr. 137).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Mevrouw Tonkens trekt haar motie op stuk nr. 136 in.

In stemming komt de motie-Arib c.s. (28600-XVI, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige leden ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven