Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zeehondenopvang, te weten:

- de motie-Geluk c.s. over zeehonden afkomstig uit zuidwestelijke en aangrenzende kustwateren (28600 XIV, nr. 148);

- de motie-Ormel c.s. over uitzonderingsmogelijkheden die de leidraad biedt (28600 XIV, nr. 149).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Geluk c.s. (28600-XIV, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (28600-XIV, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven