Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over tabaksverkoop in psychiatrische inrichtingen, rookvrije werkplekken en beperking van verkoop en gebruik van tabaksproducten, te weten:

- de motie-Timmer/Tonkens over het verschil in beleid ten aanzien van een rookverbod (28600 XVI, nr. 138).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Mevrouw Timmer en mevrouw Tonkens trekken de motie op stuk nr. 138 in, zodat de stemming van de lijst kan worden afgevoerd.

Naar boven