Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (28944),

- over:

- de motie-Smits over vermindering van verschillen in doelmatigheid en prestaties tussen vergelijkbare instellingen in de zorgsector (28944, nr. 6).

(Zie vergadering van 25 juni 2003.)

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone/Vendrik (stuk nr. 5, I) tot invoeging van een nieuw artikel 4.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 5 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 4, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor het amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het ander op stuk nr. 4 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De begrotingsstaten worden zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming Voorzitterkomt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Smits trekt haar motie (28944, nr. 6) in.

Naar boven